21.4.2023 Ei seuraamusta

Asianajaja ei varannut mahdollisuutta asian sovinnolliseen selvittämiseen

Asianajaja oli avustanut kantelijan vastapuolta näiden lapsia koskeneissa asioissa. Kantelija oli nostanut kanteen lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta, ja asianajajan asiakas oli nostanut kanteen lapsen elatusavun muuttamiseksi. Kantelija moitti asianajajaa muun muassa siitä, että tämä ei ollut varannut kantelijalle mahdollisuutta asian sovinnolliseen selvittämiseen. Asianajaja oli vastauksessaan ilmoittanut, että ennen elatusta koskevaa…

21.4.2023 Seuraamus jätettiin määräämättä

Follo-sovittelun pyytäminen lievensi moitittavuutta

Asianajaja oli toiminut lapsen tapaamista koskevassa asiassa lapsen huoltajan avustajana. Kantelija ja asianajajan asiakas olivat pyrkineet sopimaan asiaa lukuisia kertoja. Sovinnollista ratkaisua oli yritetty myös sen jälkeen, kun asianajaja oli ottanut toimeksiannon vastaan. Asianajaja ei kuitenkaan itse ollut missään vaiheessa ollut yhteydessä kantelijaan varatakseen tälle mahdollisuutta asian sovinnolliseen selvittämiseen, eikä…

21.4.2023 Ei seuraamusta

Avustajan ei tarvinnut toimittaa kirjallisia todisteita vastapuolelle

Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan toimisto oli saanut toimeksiannon riita-asiassa. Toimiston työntekijä oli luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan puolesta lähettänyt sähköpostin välityksellä sovintoehdotuksen vastapuolena olleen kantelijayhtiön asianajajalle. Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun ohella siitä, että tämä ei ollut varannut kantelijalle mahdollisuutta riidanalaisen asian sovinnolliseen selvittämiseen, kun hän ei ollut suostunut kantelijan asianajajan pyynnöstä…

21.4.2023 Ei seuraamusta

Kiireellisyys ja lapsen etu erityisenä syynä poiketa sovinnollisuudesta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut avustajana lapsen tapaamisen täytäntöönpanoa sekä lapsen huoltoa, asumista ja tapaamista koskeneissa asioissa. Hän ei ollut etukäteen ollut yhteydessä vastapuoleen ennen hakemuksien vireille laittamista käräjäoikeuteen. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli vastauksessaan vedonnut erityisinä syinä asian kiireellisyyteen ja lapsen etuun viittaaviin seikkoihin, kuten siihen, ettei lapsi ollut saanut…

1.7.2021 Huomautus

Avustajan olisi pitänyt selvittää sovintomahdollisuus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut yhtiön avustajana velkomusasioissa. Hänestä kanteli vastapuolena olleen yhtiön edustaja, joka moitti oikeudenkäyntiavustajaa muun muassa siitä, että tämä ei esittänyt vastapuolelle asiakkaansa vaatimuksia tai ottanut vastapuoleen yhteyttä ennen kanteen vireillepanoa. Valvontalautakunta totesi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ei saa ilman erityistä syytä ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin ilmoittamatta vastapuolelle…