26.10.2023 Huomautus

Asianajaja viivytteli pöytäkirjan allekirjoittamisessa

Erään osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa oli muun muassa valittu yhtiölle uusi tilintarkastaja. Asianajaja oli valittu pöytäkirjantarkastajaksi. Asianajajaa oli muun muassa moitittu siitä, että hän ei ollut huolehtinut velvollisuuksistaan pöytäkirjantarkastajana. Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli osallistunut yhtiökokoukseen ensisijaisesti päämiehensä avustajana. Näin ollen valvontalautakunta piti selvänä, että asianajajan oli lähtökohtaisesti tullut tehtävässään ajaa…

21.4.2023 Ei seuraamusta

Nimetty yhteyshenkilö riitti vastaamisvelvollisuuden täyttämiseksi

Kantelija oli ottanut yhteyttä asianajajan edustamaan asianajotoimistoon toimiston yleisen puhelinnumeron kautta. Kantelija moitti asianajajaa muun muassa siitä, että hän oli jättänyt vastaamatta kantelijan puheluihin. Kantelijan mukaan asianajajalla ei ollut ollut puoleen vuoteen aikaa vastata yhteenkään puheluun tai antaa perusteellisempaa vastausta kantelijan esittämiin kysymyksiin. Asianajajan mukaan toimiston käytännön mukaisesti vaihdenumeroon tulleista…

20.4.2022 Esitys luvan peruuttamiseksi

Vastaamatta jättämistä ei voitu huomioida seuraamusharkinnassa

Käräjäoikeus oli vapauttanut luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan puolustajan tehtävästään tutkinnanjohtajana toimineen kantelijan esityksestä. Kantelija katsoi, että avustaja ei ollut hoitanut tehtäviään asian vaatimalla taitavuudella ja huolellisuudella. Avustaja ei ollut saapunut paikalle esitutkinnan kannalta tärkeään kuulusteluun eikä poliisi ollut tavoittanut häntä. Valvontalautakunta katsoi käräjäoikeuden päätöksestä ilmenevien seikkojen perusteella avustajan menetelleen huolimattomasti ja…

20.4.2022 Huomautus

Asianajajan tulee vastata tuomioistuimen tiedusteluihin

Käräjäoikeudessa vireillä olevan riita-asian vastapuolen avustaja kanteli asianajajasta, kun tämä ei ollut vastannut käräjäoikeuden tiedusteluihin valmisteluistunnon ajankohtaa koskien. Käräjäoikeus oli pyytänyt vastausta 26.1.2021 mennessä ja lähestynyt asianajajaa uudelleen 27.1.2021, mutta asianajaja oli vastannut tiedusteluun vasta 2.2.2021. Asianajaja ilmoitti syyksi määräpäivän kalenteriin merkitsemättä jäämisen ja valmistautumisen erään rikosasian istuntoon 28.1.2021. Valvontalautakunta…

20.4.2022 Huomautus

Asianajaja ei vastannut ulosottoviranomaisen kehotukseen

Asianajaja oli päämiestensä puolesta saattanut vireille ulosottoasian, jossa täytäntöönpanoperusteena oli ollut käräjäoikeuden yksipuolinen tuomio. Käräjäoikeus oli määrännyt asiassa täytäntöönpanokiellon. Ulosottovirastolle oli sittemmin ilmennyt, että käräjäoikeus oli myöhemmin vahvistanut sovinnon asiassa. Asianajaja ei kuitenkaan ollut tiedottanut ulosottomiestä muuttuneista olosuhteista eikä vastannut ulosottoviranomaisen asiaa koskevaan kehotukseen tai myöhemmin lähetettyyn muistutukseen. Koska sovinnosta…

20.4.2022 Huomautus

Avustaja ei vastannut avustajanvaihtoa koskevaan tiedusteluun

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut kantelijaa käräjäoikeudessa rikosasiassa, jossa kantelija oli ollut asianomistajana. Kantelija oli moittinut avustajaa muun muassa siitä, ettei tämä ollut vastannut kantelijan yhteydenottoihin. Moite oli koskenut kantelijan avustajan vaihtamista koskevaa kirjeenvaihtoa. Avustaja oli vastauksessaan myöntänyt lopettaneensa yhteydenpidon kantelijaan saatuaan sähköpostiviestin avustajan vaihdokseen liittyen. Avustaja ei ollut vastannut…