Hoppa till innehåll

Tillsynsbeslut

Tillsynsbeslut

Hos tillsynsnämnden avgörs årligen cirka 100 arvodestvister och cirka 500 tillsynsärenden. Av klagomålen som anförts i tillsynsärenden leder endast en tredjedel till disciplinära åtgärder, och av klagomålen som anförts i arvodestvistemål mindre än en femtedel till att nämnden ger en rekommendation om att sänka arvodet.

Ett beslut i ett tillsynsärende innehåller en redogörelse för bland annat klander som framlagts av klaganden, svar som av föremålet för klagan getts på klandret samt slutresultatet av tillsynsnämndens beslut, inklusive motiveringar. I ett beslut i ett arvodestvistemål antecknas på motsvarande sätt sökandens yrkanden, advokatens svar på yrkandena samt slutresultatet av tillsynsnämndens beslut, inklusive motiveringar.

Register över tillsynsbeslut

De mest betydande tillsynsbesluten i det omarbetade registret

De vanligaste ärendena, principiellt mest betydande och andra anmärkningsvärda beslut från tillsynsnämnden, hittar du i vår omarbetade registret över tillsynsbeslut. Tillsynsenheten exporterar beslut till registret efter utgången av överklagandeperioden.

Register över tillsynsbeslut » (Finns endast på finska)

Offentligheten av tillsynsnämndens beslut och offentliga referat av nämndens beslut

På tillsynsnämndens verksamhet tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) enligt vilken klagomålshandlingar och tillsynsnämndens beslut i princip är offentliga. Det ska finnas en lagstadgad grund för att sekretessbelägga uppgifterna som framgår av dessa. Sekretessen av ett beslut som meddelats av tillsynsnämnden bestäms enligt lagen om advokater och offentlighetslagen.

Tillsynsnämndens beslut är permanent sekretessbelagda till den del de innehåller sådana uppgifter om föremålet för klagan som omfattas av sekretessplikt. Tillsynsnämndens beslut står inte som sådana till förfogande för allmänheten genom tillsynsnämnden.

Begärs en kopia av tillsynsnämndens beslut eller handlingarna i ett ärende kan chefen för tillsynsavdelningen besluta att den begärda handlingen lämnas ut till parten som begär det. Anser chefen för tillsynsenheten att sekretessplikten hindrar utlämnandet av en handling kan den som begärt handlingen från tillsynsnämnden kräva ett beslut om att handlingen ska lämnas ut. Till detta beslut fogas en anvisning om anförande av besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

För varje beslut som meddelas av tillsynsnämnden görs ett kort offentligt referat som innehåller en sammanfattning av de huvudsakliga punkterna i ärendet och av motiveringarna till beslutet. På begäran får vem som helst tillgång till referatet genom tillsynsnämnden. Av det offentliga referatet framgår inte sådana uppgifter om föremålet för klagan som omfattas av sekretessplikt och som enligt offentlighetslagen är sekretessbelagda.

Offentlig dagbok

Tillsynsnämnden har en lagstadgad skyldighet att föra en offentlig dagbok över tillsynsärenden och arvodestvistemål som behandlats av nämnden. Trots benämningen är det inte fråga om en databas som är tillgänglig för vem som helst, utan om tillsynsnämndens register. På begäran lämnas uppgifter ut från den offentliga dagboken.

I den offentliga dagboken antecknas klagandens (i tillsynsärenden) eller sökandens (i arvodestvistemål) namn, föremålet för klagan och efter behov namnet på advokatens bolag, datum för anhängiggörande, datum då beslutet och slutresultatet av beslutet meddelats.

I dagboken antecknas dessutom fasen i behandlingen av ärendet samt information om huruvida advokaten i ett arvodestvistemål iakttagit tillsynsnämndens rekommendation om att sänka arvodet. De uppgifter som antecknats i den offentliga dagboken är dock varken giltiga eller offentliga hur länge som helst. Anteckningarna raderas ur den offentliga dagboken vid utgången av de lagstadgade tidsfristerna som räknas från tidpunkten då ett tillsynsärende har avgjorts eller en rekommendation om arvode har getts.

Mer information om tillsynsregistrets datainnehåll och personernas integritetsskydd i vår dataskyddbeskrivning.

Tillsynsberättelser

I tillsynsberättelsen, som publiceras årligen, behandlas bland annat exempel på fall som avgjorts samt statistiska uppgifter för berättelseåret.

Du kan läsa redogörelserna för fallen som har publicerats i PDF-format i tillsynsberättelserna för att få en uppfattning om riktlinjerna och motiveringarna i tillsynsnämndens beslut.

Tillsynsberättelse »

Publicering av meddelanden om beslut

Tillsynsnämndens sektioner och plenum sammanträder cirka sex gånger per år. Om anmärkningsvärda beslut som meddelas av tillsynsnämnden ges cirka en månad efter ett möte på tillsynsnämndens webbplats meddelanden om beslut med tydlig information om de viktigaste punkterna i varje beslut. Meddelandena om beslut är anonyma eller också framgår varken personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter av dessa.

Om ett beslut har fattats om att utestänga en advokat från Advokatförbundet ska medlemmarna i förbundet delges beslutet utan dröjsmål efter att beslutet verkställts,

Se alla meddelanden om beslut » (Finns endast på finska)

Nyhetsbrev från tillsynsnämnden

Prenumerera på nyhetsbrevet på denna länk. (Finns endast på finska.)

Tillsynsnämnden publicerar också ett nyhetsbrev. Brevet beskriver de senaste beslut och andra aktuella ämnen. Nyhetsbrevet visas ungefär fyra gånger om året efter tillsynsnämndens möten. Brevet skickas automatiskt till Advokatförbundets medlemmar och intressenter i tillsynsnämnden, bland annat. Alla som är intresserade av vår verksamhet kan också prenumerera på sitt nyhetsbrev via e-post.