Hoppa till innehåll

Arvodestvistens behandlingsprocess

Så framskrider behandlingen av en arvodestvist

Behandlingen av en arvodestvist, från anhängiggörande till avgörande, räcker vanligtvis cirka 12 månader. Tillsynsnämnden kan inte på förhand bedöma processens längd eller slutresultat.

Arvodestvisten blir anhängig när advokatens huvudmans eller annan klients (t.ex. delägare i ett dödsbo) skriftliga ansökan ankommer hos tillsynsnämnden via vår e-tjänst på asiointi.valvontalautakunta.fi. Till tillsynsnämnden kan samtidigt lämnas in ett klagomål som gäller ett tillsynsärende, om man också är missnöjd med övriga handlingar av den som klagomålet gäller.

Sökanden kan vid behov ombes att komplettera uppgifterna i ansökan. När de nödvändiga uppgifterna har erhållits, meddelar tillsynsenheten advokaten och advokatbyrån om anhängiggörandet av arvodestvisten.

Ansökan om arvodestvist

Tillsynsnämnden lämnar ansökan om arvodestvist till svarandena, dvs. advokaten och advokatbolaget, för vars räkning advokaten har agerat. Svarandena har möjlighet att svara på ansökan om arvodestvist.

Svarandena bereds tillfälle att yttra sig inom ca. 3 veckor med anledning av ansökan.
Svar på ansökan om arvodestvist

Tillsynsnämnden skickar svarandenas svar för kännedom till den sökande, som har möjlighet att yttra sig om svaret.

Sökanden bereds tillfälle att yttra sig inom ca. 3 veckor med anledning av bemötandet.

Tillsynsnämnden skickar sökandens eventuella uttalande för kännedom till svaranden och reserverar vid behov tid att kommentera det.

Efter ansökan och dess svar kan man ha högst två omgångar av korrespondens i ärendet, om det inte finns en särskild orsak för att fortsätta korrespondensen. Den skriftliga beredningen avslutas, om inte nya uttalanden lämnas i ärendet.

Svarandena bereds vid behov tillfälle att yttra sig inom ca. 3 veckor.
Svar på ansökan om arvodestvist

När korrespondensen upphör, bereder tillsynsnämnden ett förslag till avgörande i ärendet. Tillsynsnämndens presenterande medlem utarbetar den slutliga rekommendationen. Ärendet behandlas under sektionens möte.

Tillsynsnämnden kan be parterna om tilläggsinformation för att utreda ärendet. Om ärendet också omfattar ett tillsynsärende, behandlas ärendena i regel under samma möte.

Om sökanden återkallar sin ansökan om arvodestvist, avslutas ärendets behandling och ingen rekommendation ges.

Behandlingstiden i enskilda fall efter korrespondens tar slut beror på antalet anhängiga ärenden i tillsynsnämnden.

Tillsynsnämndens behandling leder till ett avgörande i form av en rekommendation. Ärendets slutresultat kan vara att man i ärendet ges en rekommendation om att sänka arvodet eller att inte sänka arvodet.

Rekommendationen ges inte om sökandens rätt att kräva sänkning av arvodet enligt lagen är preskriberad. Det är dispositivt att åberopa preskriptionstidens upphörande. Tillsynsnämnden bedömer preskriberingen endast om preskriberingen har åberopats i behandlingen av arvodestvisten.

Tillsynsnämnden informerar parterna i ärendet om avgörandet. Om tillsynsnämnden ger en rekommendation om att sänka arvodet, ska advokaten meddela om rekommendationen har efterlevts senast på det angivna datumet.

Tillsynsnämnden utarbetar ett offentligt referat om avgörandet, som finns tillgängligt vid tillsynsnämnden inom sju dagar efter att avgörandet meddelats.

Eftersom avgörandet i arvodestvisten är en rekommendation, kan det inte överklagas av den sökande, advokaten eller advokatbyrån.

Avgörandet ges inom ungefär en månad efter tillsynsnämndens möte.
Tillsynsbeslut