Hoppa till innehåll

Klagomålsprocessen

Klagomålsprocessen

Behandlingen av ett tillsynsärende, räknat från tidpunkten för anhängiggörandet fram till beslutet, tar vanligtvis cirka 12 månader. Tillsynsnämnden kan inte i förväg uppskatta hur länge processen tar och vad utfallet av denna blir.

Ett tillsynsärende anhängiggörs när ett skriftligt klagomål gällande en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd lämnas in till tillsynsnämnden i vår e-tjänst på asiointi.valvontalautakunta.fi.

Efter behov kan tillsynsnämnden begära att klaganden kompletterar sitt klagomål. En utredning av ett klagomål kan frångås, om klaganden inte svarar på en begäran om komplettering eller om ärendet även efter komplettering förblir oklart. En utredning av ett klagomål kan frångås även i det fall att mer än fem år förflutit sedan händelserna eller att ärendet redan tidigare avgjorts hos tillsynsnämnden.

Om ett ärende inte hör till tillsynsnämndens befogenheter återsänder tillsynsnämnden klagomålsskriften till sändaren.

Anförande av klagomål

Tillsynsnämnden sänder klagomålsskriften till föremålet för klagomålet och begär ett bemötande på klandret som läggs fram i klagomålet.

Föremålet för klagomålet bereds tillfälle att besvara begäran om bemötande inom ca. 3 veckor.

Tillsynsnämnden sänder bemötandet från föremålet för klagomålet för kännedom till klaganden. Bemötandet kan dock innehålla sekretessbelagd information som inte vidarebefordras till klaganden. Klaganden har möjlighet att yttra sig om bemötandet.

Klaganden bereds tillfälle att yttra sig inom ca. 3 veckor med anledning av bemötandet

Tillsynsnämnden sänder klagandens eventuella yttrande för kännedom till föremålet för klagomålet och reserverar för hen ett tillfälle att yttra sig om detta.

Efter klagomålet och bemötandet på detta kan korrespondens ordnas i högst två omgångar i ärendet, om det inte föreligger särskilda skäl att fortsätta korrespondensen. Den skriftliga förberedelsen avslutas, om inga nya yttranden lämnas i ärendet.

Föremålet för klagomålet bereds vid behov tillfälle att yttra sig inom ca. 3 veckor.

När korrespondensen har avlutats förbereds ett förslag till avgörande för en medlem i tillsynsnämnden, och denna gör upp det slutliga förslaget till avgörande.

Ett tillsynsärende avslutas inte, även om klaganden återkallar sitt klagomål, utan tillsynsnämnden gör en utredning, trots återkallandet.

Tillsynsärenden behandlas i allmänhet vid sektionernas möten. Tillsynsnämnden kan för utredningen av ett ärende begära mer information från klaganden eller föremålet för klagomålet. Också ett muntligt samråd kan ordnas för utredningen av ett ärende. I allmänhet ordnas ett muntligt samråd vid ett plenum till vilket föremålet för klagomålet och klaganden kallas.

Ett ärende behandlas vid ett plenum, om en påföljdsavgift eller uteslutning ur Advokatförbundet övervägs som tillsynspåföljd. Vid plenum beslutar man också om framläggande av förslag till påförande av påföljdsavgift eller indragning av tillstånd för rättegångsbiträdesnämnden. Vid plenum behandlas också frågor och ärenden av principiell karaktär där man i avgörandet önskar göra en ändring i tillsynsnämndens etablerade avgörandepraxis.

Behandlingstiden i enskilda fall efter korrespondens tar slut beror på antalet anhängiga ärenden i tillsynsnämnden.
Tillsyn över branschen

Tillsynsnämnden avgör ett ärende vid ett sektionsmöte eller ett plenarsammanträde. I avgörandet redogörs för bland annat klander som lagts fram av klaganden, bemötande som föremålet för klagomålet gett på klandret samt utfallet av tillsynsnämndens avgörande, jämte motiveringar.

Efter mötet sänds avgörandet till föremålet för klagomålet, klaganden och statsrådets justitiekansler.

För alla avgöranden i tillsynsärenden gör tillsynsnämnden ett offentligt referat, dvs. en sammanfattning som vem som helst på begäran får tillgång till genom tillsynsnämnden när ett avgörande har meddelats.

Avgörandet ges inom ungefär en månad efter tillsynsnämndens möte.
Tillsynsbeslut

Föremålet för klagomålet och justitiekanslern har rätt att anföra besvär över tillsynsnämndens avgörande hos Helsingfors hovrätt. Klaganden har inte besvärsrätt.

Om en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller justitiekanslern anför besvär över ett avgörande ger Finlands Advokatförbund sitt yttrande på besväret, innan ärendet överförs till hovrätten.

Tidsfristen för att lämna in ett besvär är 30 dagar.