Hoppa till innehåll

Ansökan om arvodestvist

Ansökan om arvodestvist

Så anhängiggör du en arvodestvist

En privatperson eller till exempel en representant för ett företag som varit klient till en advokat kan anhängiggöra en arvodestvist, dvs. göra en ansökan om arvodestvist. Man bör dock förbereda sig på att behandlingsprocessen varar i cirka 12 månader, och tydligt och förståeligt skriftligt material ska förberedas för ansökan.

Om du har meningsskiljaktigheter om din advokats arvode, rekommenderar vi att du först förhandlar direkt med advokaten om arvodet.

Ansökningsprocessen är avgiftsfri för klienten.

Ta följande faktorer i beaktande, om advokaträkningen behandlas av en domstol:

 

  • Om advokaten eller advokatbyrån kräver sin fordran som grundar sig på advokaträkningen i domstolen, kan klienten anhängiggöra arvodestvisten i tillsynsnämnden innan kunden svarar på käromålet. Då väntar domstolen på tillsynsnämndens avgörande i ärendet.
  • Om klienten däremot har anhängiggjort arvodestvisten i domstolen, har klienten inte möjlighet att anhängiggöra ärendet i tillsynsnämnden.

Ansökan om arvodestvist

Du kan anhängiggöra en arvodestvist genom att lämna in en skriftlig ansökan om arvodestvist till tillsynsnämnden i vår e-tjänst på asiointi.valvontalautakunta.fi. Inloggning till tjänsten sker via suomi.fi-tjänsten med stark autentisering. Ansökan kan göras på finska eller svenska, men tyvärr kan ansökningar på andra språk inte behandlas.

Du kan lämna in ansökan till tillsynsnämnden också via e-mail eller per post.

E-mail info@tillsyn.fi

Postadress
Tillsynsnämnden
PB 13 (Mikaelsgatan 25)
00101 Helsingfors

Av ansökan om arvodestvist ska framgå:

1. Namnet på den som gjort ansökan och postadressen.

2. Namnet på den advokat och advokatbyrå som arvodestvisten gäller.

3. Kort beskrivning av det skötta uppdraget.

4. Varför och till vilken del den sökande anser att advokaträkningen är oskälig.

 

Logga in på e-tjänsten från den här länken.

Bilagor till ansökan

Till en ansökan om arvodestvist ska bifogas en kopia på räkningen med åtgärdsspecifikationen som advokatbyrån skickat och som den sökande anser vara oskälig.

Om andra bilagor bifogas till ansökan, ska endast sådana bilagor presenteras som bilagor som faktiskt klargör ärendet gällande arvodet som advokaten debiterar. I ansökan ska man noga beskriva de faktorer som bilagorna specificerar. Den sökande kan inte skicka sådant material som inte kan skickas till advokaten för kännedom.

Ansökan från ett företag

Om ansökan gjorts av ett företag, ska man bifoga en fullmakt och/eller ett aktuellt handelsregisterutdrag, där den sökandes namnteckningsrätt framgår.

Flera sökande

Om det finns flera sökande,

  • ska de nödvändiga fullmakterna bifogas till ansökan om arvodestvist eller
  • ansökan undertecknas av alla sökande.

Om ärendet har flera sökande, skickas korrespondensen i ärendet och ärendets avgörande endast till en av dem. I ansökan är det bra att ange vem som agerar som den kontaktperson i ärendet, till vilken materialet skickas.

Handlingarnas sekretess

Klagomålshandlingarna, dvs. alla skrifter som den sökande och advokaten lämnat till tillsynsnämnden, är sekretessbelagda innan ett beslut fattas, om informering om dessa försvårar utredningen av ärendet eller kan orsaka skada på parterna i ärendet.

Information som omfattas av advokatens lagstadgade tystnadsplikt är dock sekretessbelagda både före och efter tillsynsnämndens avgörande.