Hoppa till innehåll

Anförande av klagomål

Anförande av ett klagomål

Ett klagomål kan anföras av vem som helst, till exempel en privatperson eller en representant för ett företag eller någon annan organisation. Kom dock alltid ihåg, innan du anför ett klagomål, vem man kan klaga om till tillsynsnämnden.

Du kan också göra ett klagomål genom att fylla i klagomålsformuläret.

Klagomålet lämnas in i vår e-tjänst

Du kan anföra ett klagomål, dvs. anhängiggöra ett tillsynsärende genom att lämna in klagomålet till tillsynsnämnden i vår e-tjänst på asiointi.valvontalautakunta.fi. Inloggning till tjänsten sker via suomi.fi-tjänsten med stark autentisering. Ett klagomål kan anföras på finska eller svenska, men tyvärr kan klagomål på andra språk inte behandlas.

Du kan lämna in klagomålet till tillsynsnämnden också via e-mail eller per post.

E-mail info@tillsyn.fi

Postadress
Tillsynsnämnden
PB 13 (Mikaelsgatan 25)
00101 Helsingfors

Följande information ska lämnas i klagomålet:

1. Klagandes namn och kontaktuppgifter.

2. Namnet på advokaten, det offentliga rättsbiträdet eller rättegångsbiträdet med tillstånd.

3. En kort beskrivning av det utförda uppdraget.

4. En tydlig och specificerad beskrivning av hur klaganden anser att den som klagomålet gäller agerat felaktigt.

5.En tydlig beskrivning av i vilket sammanhang och när den som klagomålet gäller agerat felaktigt.

Du kan också göra ett klagomål genom att fylla i klagomålsformuläret.

 

Logga in på e-tjänsten från den här länken.

Bilagor till klagomålet

Om du lämnar bilagor med klagomålet, kom ihåg att alla inlämnade bilagor ska klargöra antingen ärendet klagomålet gäller eller kritiken som presenteras i klagomålet. Klaganden kan inte lämna sådant material som inte skulle kunna lämnas till den som klagomålet gäller för kännedom.

Klagomål från företag

Om du anför ett klagomål för ett företags räkning, bifoga en fullmakt och/eller ett aktuellt handelsregisterutdrag där din namnteckningsrätt framgår.

Flera klagande

Om det finns flera klagande, ska alla klagande antingen underteckna klagoskriften eller lämna nödvändiga fullmakter med klagomålet.

Om ärendet har flera klagande, ska man i e-tjänsten meddela vem som agerar som kontaktperson för de klagande, till vilken korrespondensen om det anhängiga ärendet skickas.

Endast en part som klagomålet gäller i klagoskriften

Om klagomålet riktar sig till flera advokater, offentliga rättsbiträden eller rättegångsbiträden med tillstånd, utarbetas separata klagoskrifter för varje part som klagomålet gäller. Varje klagomål ska specificera, vad den som klagomålet gäller klandras för.

Klagomålshandlingarnas sekretess

Klagomålshandlingarna, dvs. alla skrifter som klaganden eller den som klagomålet gäller skickat till tillsynsnämnden i ärendet, är sekretessbelagda innan ett beslut fattas, om informering om dessa försvårar utredningen av ärendet eller kan orsaka skada på parterna i ärendet.

Informationen som omfattas av den lagstadgade tystnadsplikten av den som klagomålet gäller är fortfarande sekretessbelagda, både före och efter tillsynsnämndens avgörande.