Hoppa till innehåll

Dataskydd

Dataskydd

Behandling av personuppgifter i tillsynsnämnden och tillsynsenheten som verkar i anslutning till Finlands Advokatförbund

På den här sidan har uppgetts vilka uppgifter som tillsynsnämnden och tillsynsenheten (i fortsättningen tillsynsnämnden) som verkar i anslutning till Finlands Advokatförbund samlar in om sina klienter, varifrån uppgifterna förvärvas och för vilket syfte de används samt i vilka situationer uppgifter utlämnas. På sidan finns också anvisningar om hur en person ska agera om han eller hon vill veta de uppgifter som samlats in om honom eller henne, rätta till eventuella fel och när han eller hon kan förbjuda att uppgifterna används.

I anslutning till Finlands Advokatförbund verkar den oberoende tillsynsnämnden och den oberoende tillsynsenheten, vars lagstadgade uppgifter omfattar tillsyn över den verksamhet som advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd utövar.

Finlands Advokatförbund och tillsynsnämnden har ett gemensamt register, där tillgången till personuppgifter har begränsats med åtkomstbehörigheter.

Kontaktinformation: PB 13 (Simonsgatan 12 B, 2 vån.), 00101 Helsingfors, tfn +358 9 6866 120 (växel), info@tillsyn.fi

Insamling av personuppgifter

Tillsynsnämnden har en på lag baserad skyldighet att bedriva tillsyn över den verksamhet som advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd utövar. Tillsynsnämnden undersöker klagomål som gäller advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd. Tillsynsnämnden handlägger också arvodestvister. För att genomföra sina lagstadgade uppgifter har tillsynsnämnden rätt att använda Advokatförbundets registeruppgifter. Till övriga delar insamlas andra nödvändiga uppgifter för att genomföra tillsynen av parterna själva, av domstolar och andra myndighetskällor. Insamlingen av uppgifter baserar sig på lag.

Mer detaljerad information finns i de bifogade registerbeskrivningarna:

Tillsynsnämndens tillsynsregister

Tillsynsnämndens förtroendeuppdragsregister

Användning av personuppgifter

Personuppgifter används för att genomföra den lagstadgade tillsynen.

Utlämnande av uppgifter

I anslutning till lagstadgade uppgifter kan tillsynsnämnden lämna ut uppgifter till domstolar och myndigheter. Allmänheten har tillgång till uppgifter som föreskrivits eller fastställts vara offentliga på så sätt som föreskrivs i lagen om advokater och i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd.

Tillsynsnämnden lämnar inte ut uppgifter för marknadsföringssyften.

Rätt att förbjuda att uppgifter används för marknadsföring

Tillsynsnämnden utövar inte marknadsföring. Kommunikation i anslutning till lagstadgad tillsyn kan inte förbjudas.

Rätt att få information

Personer som berörs av de ärenden som tillsynsnämnden behandlar har en på lag baserad rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som lagrats i Advokatförbundets register. Begäran ska göras skriftligen med den bifogade blanketten eller fritt formulerat skrivet. Den undertecknade begäran kan lämnas personligen till tillsynsnämnden eller Advokatförbundets kontor eller sändas per post eller e-post (skannad). Identiteten av den person som ber om uppgifter kontrolleras.

Tillsynsnämnden besvarar skriftligen på förfrågningar huvudsakligen inom en månad från mottagningen av begäran.

Begäran om kontroll av registeruppgifter (doc)

Fel i uppgifter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära att felaktiga eller bristfälliga personuppgifter som rör honom eller henne rättas, kompletteras eller raderas ur registret med vidstående blankett för begäran om rättelse. Om en felaktig uppgift har utlämnats till myndigheter eller andra parter, till vilka tillsynsnämnden har skyldighet eller rätt att lämna ut uppgifter, rättas felet också hos mottagaren av uppgifterna.

Yrkande på rättelse av registeruppgifter (doc)

Mer information om behandlingen av uppgifter

Mer information om behandlingen av uppgifter fås av tillsynsnämnden eller på Finlands Advokatförbunds kontor.