Hoppa till innehåll

Arvodestvist

Arvodestvist

Vad är en arvodestvist?

I ett beslut av rekommendationskaraktär kan tillsynsnämnden bedöma skäligheten av en advokatbyrås faktura. Rekommendationen gäller arvodet och kostnadsersättningen som debiterats i ett advokatuppdrag. I förfarandet behandlas inte några andra yrkanden, till exempel skadeståndsanspråk, som ställs på en advokat eller advokatbyrå.

En arvodestvist kan anhängiggöras endast av en kund eller en part som kan jämställas med en kund (till exempel en dödsbodelägare kan anföra klagan gällande skäligheten av boförvaltarens och skiftesmannens arvode).

Vems arvoden kan undersökas av tillsynsnämnden?

Tillsynsnämnden kan endast bedöma skäligheten av ett arvode som debiterats av en advokatbyrå. Ett ärende som gäller skäligheten av andra juridiska byråers arvoden kan föras till konsumenttvistenämnden för beslut.

Tillsynsnämnden kan inte bekräfta debiteringsrekommendationer om advokatarvoden. Varje advokat bestämmer själv sin debitering och ska på kundens begäran uppge grunderna för sitt arvode och sin fakturering.

VI KAN BEHANDLA

  • advokatbyråers fakturor

VI BEHANDLAR INTE

  • juridiska byråers fakturor
  • rättshjälpsbyråns fakturor
  • arvoden som debiteras av boförvaltaren i ett konkursbo
  • intressebevakares arvoden
  • skadeståndsanspråk