Hoppa till innehåll

Klagomål

Vem kan man klaga om?

Du kan anföra ett klagomål till tillsynsnämnden om du är missnöjd med agerandet av en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd. Tillsynsnämnden har inte behörighet att bedöma andra juristers verksamhet.

Vi utövar tillsyn över

Advokater

Kontrollera om den som klagomålet gäller finns i advokatregistret: hittaenadvokat.fi. Advokaten ansvarar också för sin personals verksamhet.

Offentliga rättsbiträden

Offentliga rättsbiträden arbetar vid rättshjälpsbyråer.

Rättegångsbiträden med tillstånd

  • om den som klagomålet gäller har biträtt klienten vid en rättegång eller förberedelsen inför en rättegång.
  • om den som klagomålet gäller har utfört en uppgift som han eller hon har fått enligt ett domstolsbeslut (t.ex. boutrednings- eller skiftesman).
  • om den som klagomålet gäller sköter en uppgift för vilken rättshjälp beviljats.
Kontrollera om den som klagomålet gäller finns i registret över rättegångsbiträden.

Vi utövar inte tillsyn över

Övriga jurister

som till exempel arbetar vid juridiska byråer, försäkringsbolag eller banker. Om juristerna dock har tillstånd att agera som rättegångsbiträden, utövas tillsyn över juristen oberoende av hans eller hennes arbetsplats enligt förutsättningarna i vidstående tabell.

Tjänstemän

dvs. personer som arbetar för staten eller kommunen. Tjänstemän är till exempel domare, åklagare, allmänna intressebevakare eller rättshjälpssekreterare.

Vem kan anföra ett klagomål?

Ett klagomål kan anföras av vem som helst, till exempel en privatperson eller en representant för ett företag. Flera personer kan anföra ett gemensamt klagomål. Övriga klagande kan med hjälp av fullmakter bemyndiga en av de klagande att fungera som kontaktperson.

Klagomålet kan anföras på finska eller svenska, men tyvärr kan klagomål på andra språk inte behandlas.

Vad kan man klaga om?

Utifrån klagomålet utreds om advokaten eller det offentliga rättsbiträdet har följt god advokatsed, eller om rättegångsbiträdet med tillstånd har uppfyllt de lagstadgade yrkesetiska skyldigheterna som motsvarar god advokatsed.

Tillsynsnämnden kan endast ta ställning till om den som klagomålet gäller har fullbordat sina skyldigheter. Det kan till exempel bedömas om boutredningsmannen och skiftesmannen har skött sin uppgift tillräckligt flexibelt och omsorgsfullt. Tillsynsnämnden kan däremot inte ändra slutresultatet av arvskiftet eller förplikta den som klagomålet gäller till eventuella åtgärder, såsom att korrigera sina utarbetade lösningar eller påskynda skötseln av uppdraget.

Vad kan klagomålet leda till?

Om tillsynsnämnden anser att den som klagomålet gäller inte har uppfyllt sina skyldigheter, kan den utdöma en disciplinpåföljd, antingen i form av en anmärkning, en varning, en påföljdsavgift eller – om det är fråga om en advokat – som den hårdaste konsekvensen uteslutning ur Advokatförbundet. Om advokaten utesluts ur förbundet, kan han eller hon inte längre erbjuda advokattjänster eller använda advokatens titel.

Till ett rättegångsbiträde med tillstånd kan tillsynsnämnden utfärda en anmärkning eller en varning. Om tillsynsnämnden föreslår en påföljdsavgift eller återkallelse av tillståndet som påföljd till ett rättegångsbiträde med tillstånd, överlämnas ärendet till rättegångsbiträdesnämnden för avgörande.

Se vilka påföljder som kan förordnas ett biträde»

Så framskrider klagomålsprocessen »

Läs tillsynsnämndens tidigare avgöranden »