Hoppa till innehåll

Tillsyn över branschen

Strikt övervakning av yrkesutbildade inom advokatbranschen

Tillsynsnämnden övervakar alla finländska advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd i deras yrkesutövande.

Syftet med tillsynen är bland annat att

 

 • övervaka iakttagandet av de etiska reglerna för branschen
 • säkerställa en hög kvalitet på advokattjänsterna
 • säkerställa att klienternas rättsskydd tillgodoses
 • avgöra klagomål på ett likvärdigt och opartiskt sätt

Syftet med yrkestillsynen är att upprätthålla en hög nivå på de finländska advokattjänsterna så, att rättsskyddet bland personer och samfund som anlitar juridiska tjänster tillgodoses så bra som möjligt. Tillsynsnämnden har ett offentligt förvaltningsuppdrag och är ett fristående organ som också ska utveckla kvaliteten på de juridiska tjänsterna.

Tillsynsnämndens medlemmar omfattar förutom företrädare för alla yrkesgrupper inom advokatbranschen också företrädare för domstolsväsendet och det juridiska vetenskapssamfundet. Tillsynsnämnden är inte en egentlig domstol, men medlemmarna verkar under domaransvar i sina uppgifter. Varje år fattar tillsynsnämnden beslut i cirka 500 tillsynsärenden och arvodestvistemål.

Anförande av klagomål hos tillsynsnämnden

Vem som helst som anser att ett juridiskt biträde inte har agerat på behörigt sätt kan anföra klagomål hos tillsynsnämnden. Anförande av klagomål kräver således inte att klaganden är biträdets egen klient. Observera att advokater övervakas såväl i sitt arbete som under sin fritid. Du kan också anföra klagomål om advokatens arvode, och då är det fråga om en arvodestvist.

Anförande av klagomål avgiftsfritt

 

 • Anförande av klagomål är alltid avgiftsfritt.
 • Den som är föremål för ett klagomål får aldrig för sin egen del yrka på att klaganden eller någon som helst annan part ska ersätta kostnaderna i ett tillsynsärende eller ett arvodestvistemål.

Skillnaden mellan ett tillsynsärende och ett arvodestvistemål

Det är fråga om ett tillsynsärende när missnöje uppstått över ett biträdes agerande. Ett tillsynsärende anhängiggörs utifrån klagomål som anförs av en privatperson eller ett företag, men klagomål kan också anföras av styrelsen för Finlands Advokatförbund eller en domstol.

Ett arvodestvistemål innebär att en person är missnöjd över advokatarvodet och vill överklaga det. Ett arvodestvistemål kan anhängiggöras endast av advokatens klient eller en part som kan jämställas med klienten, till exempel en dödsbodelägare som kan bestrida boutrednings- eller skiftesmannens arvode.

Tillsynsprocessen i ett nötskal

Tillsynsnämnden undersöker ett klagomål som gäller en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd.

När ett klagomål har mottagits undersöker tillsynsnämnden huruvida advokaten eller det offentliga rättsbiträdet iakttagit de för hen bindande etiska reglerna, dvs. så kallad God advokatsed.

Om klagomålet gäller ett rättegångsbiträde med tillstånd undersöker tillsynsnämnden huruvida den aktuella personen iakttagit de lagstadgade skyldigheter som svarar mot god advokatsed.

Tillsynsnämnden kan förordna disciplinära påföljder för biträdet, om nämnden anser att biträdet handlat felaktigt, dvs. på ett yrkesetiskt klandervärt sätt.

Innan du anför ett klagomål bör du känna till att

 • tillsynspåföljderna omfattar anmärkning, varning, påföljdsavgift, uteslutning eller indragning av tillståndet för rättegångsbiträden.
 • tillsynsnämnden kan inte uppmana ett biträde att vidta åtgärder, till exempel att påskynda handläggningen av ett uppdrag.
 • tillsynsnämnden kan inte ändra ett biträdes beslut, till exempel slutresultatet av ett arvskifte.
 • den genomsnittliga ärendehandläggningstiden är 6–8 veckor.

Begränsningar gällande tillsynen

Tillsynsnämnden övervakar advokaternas aktiviteter såväl i arbetsuppgifter som under fritiden. I fråga om offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd finns det vissa begränsningar i tillsynen.

Offentliga rättsbiträden står under övervakning vid utförandet av uppdrag.

Ett rättegångsbiträde med tillstånd övervakas av tillsynsnämnden endast i det fall att hen verkat

 • som ombud eller biträde i ett rättegångsärende,
 • utifrån ett domstolsförordnande, eller
 • som tillförordnat biträde som avses i rättshjälpslagen.

Tillsynsnämndens verksamhet

Tillsynsnämnden består av ordföranden, elva andra medlemmar och deras suppleanter. Alla medlemmar i tillsynsnämnden verkar under så kallat domaransvar, med andra ord förpliktas alla av så kallat tjänsteansvar i utövandet av offentlig makt. Medlemmarna ska dessutom vara oberoende.

Tillsynsärendena behandlas av fyra sektioner som var och en i allmänhet sammanträder sex gånger per år. Varje sektion har tre medlemmar (+ suppleanter). I allmänhet behandlas ärendena i sektionerna. Sektionerna kan överföra ett ärende för behandling i ett så kallat plenum som vanligtvis ordnas sex gånger per år.

Ett ärende behandlas i tillsynsnämndens plenum, om

 • man som påföljd blir tvungen att överväga en påföljdsavgift, uteslutning eller indragning av tillstånd, eller
 • om ärendet till sin karaktär är sådant att det har prejudikatvärde eller om man i avgörandet av ärendet önskar göra en ändring i tillsynsnämndens etablerade avgörandepraxis.

Medlemmarna (eller deras suppleanter) i alla fyra sektioner deltar i plenumet.

Ärendena förbereds av tillsynsenheten

Tillsynsärenden och arvodestvistemål förbereds för behandling hos tillsynsnämnden vav tillsynsenheten. Chefen för tillsynsenheten leder tillsynsenhetens verksamhet. Tillsynsnämndens sektioner och plenum har en egen tillsynsjurist som är sekreterare vid tillsynsnämndens möten. Tillsynsjuristerna förbereder ärendena så, att de utreds i den utsträckning det behövs för att kunna behandlas och avgöras av tillsynsnämnden. Tillsynsenheten sysselsätter dessutom en tillsynssamordnare som bland annat ska biträda tillsynsjuristerna.

I sin verksamhet iakttar tillsynsnämnden den arbetsordning som fastställts på basis av 13 b § i lagen om advokater:

Varför är det just tillsynsnämnden som övervakar advokatbranschen?

Advokatkårens och advokatväsendets autonoma och från offentlig makt oavhängiga ställning betraktas i allmänhet som ett av rättsstatens kännetecken. Av denna anledning ska staten alltid vidta alla nödvändiga åtgärder för att friheten att utöva advokatyrket ska respekteras, skyddas och främjas.

 • Advokatkårens och advokatväsendets autonoma och från offentlig makt oavhängiga ställning är ett av rättsstatens kännetecken.
 • Den tillsyn som advokatväsendet svarar för tryggar bland annat advokatsekretessen.
 • Alla advokater är skyldiga att underkasta sig tillsyn.

En advokat kan utföra sina uppdrag endast i det fall att hen är oavhängig i förhållande till den offentliga makten. Förtroendet mellan en advokat och hens klient måste respekteras. För att uppnå detta oberoende och förtroende har advokatkårens tillsyn allmänt anförtrotts advokatväsendet. På detta sätt säkerställs bland annat att advokatsekretessen bevaras.

Advokatförbundet reglerar advokatverksamheten och fastställer etiska regler som är förpliktande för advokaterna. Iakttagandet av reglerna övervakas av bland annat tillsynsnämnden som verkar i anslutning till förbundet.

Alla advokater hör till Advokatförbundet, är skyldiga att underkasta sig tillsynsnämndens tillsyn och lämna begärda uppgifter samt utredningar öppet och sanningsenligt.

Utöver advokaternas verksamhet övervakar tillsynsnämnden också verksamheten bland de offentliga rättsbiträdena samt rättegångsbiträdena med tillstånd. Mer information om övervakningen av olika yrkesgrupper inom advokatbranschen finns högre upp på sidan.

Mer information: