Entinen asianajaja olisi ansainnut seuraamusmaksun

19.5.2021
Ratkaistu: 19.2.2021, täysistunto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Seuraamusmaksu

Neljä eri henkilöä kanteli asianajajasta, joka oli eronnut Suomen Asianajajaliitosta kanteluiden vireille tulon jälkeen. Valvontalautakunnalla oli toimivalta tutkia entisen asianajajan menettelyä, koska valvonta-asiat olivat tulleet vireille valvontalautakunnassa ennen kuin asianajajan jäsenyys Asianajajaliitossa oli päättynyt.

Yksi kanteluista koski entisen asianajajan toimimista perintätoimiston konkurssipesän pesänhoitajana. Kantelija oli vuonna 2019 vastaanottanut asianajajan toimistolta kaksi maksuvaatimuskirjettä, jotka olivat koskeneet vuodelta 2010 peräisin olevia saatavia.

Maksuvaatimusten mukainen velka oli pyydetty suorittamaan asianajajan asiakasvaratilille. Kantelija moitti asianajajaa muun muassa siitä, että maksuvaatimuksissa esitetyt perintäkulut olivat olleet kohtuuttomia. Perintäkulut 100 euron velasta olivat olleet 190 euroa ja 150 euron velasta 190 euroa lisättynä viiden euron huomautuskuluilla.

Valvontalautakunnalle ei ollut esitetty selvitystä siitä, kuinka monta maksuvaatimusta kantelijalle oli asiassa esitetty. Esitetyn selvityksen perusteella oli kuitenkin ilmeistä, että kantelijalta vaaditut perintäkulut eivät olleet olleet laissa säädettyjen enimmäismäärien mukaisia. Valvontalautakunta totesi entisen asianajajan menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Toisessa tapauksessa entinen asianajaja oli laiminlyönyt konkurssipesän tilitysten hoitamisen, mikä oli aiheuttanut kantelijoille taloudellista vahinkoa.
Neljän valvonta-asian yhteisessä seuraamusharkinnassaan valvontalautakunta katsoi entisen asianajajan menetelleen lukuisissa kohdissa hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Valvontalautakunta katsoi, että 2 000 euron suuruista seuraamusmaksua olisi pidettävä oikeasuhteisena seuraamuksena entisen asianajajan moitittavasta menettelystä, mikäli hän olisi edelleen ollut asianajaja. (Hän olisi ansainnut 2 000 euron suuruisen seuraamusmaksun, mikäli hän olisi vielä ollut asianajaja. Täysistunto 19.2.2021)

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme