Siirry sisältöön

Kantelu

Kenestä voi kannella?

Voit tehdä kantelun valvontalautakunnalle, jos olet tyytymätön asianajajan, julkisen oikeusavustajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan menettelyyn. Valvontalautakunnalla ei ole toimivaltaa arvioida muiden juristien toimintaa.

Valvomme

Asianajajia

Tarkista, löytyykö kantelun kohde asianajajarekisteristä: www.loydaasianajaja.fi.
Asianajaja vastaa myös toimistonsa henkilökunnan työstä.

Julkisia oikeusavustajia

Julkiset oikeusavustajat työskentelevät oikeusaputoimistoissa.

Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia

  • mikäli kantelun kohde on avustanut asiakasta oikeudenkäynnissä tai sen valmistelussa.
  • mikäli kantelun kohde on toiminut tehtävässä, jonka hän on saanut tuomioistuimen määräyksen perusteella (esim. pesänselvittäjä ja -jakaja).
  • mikäli kantelun kohde hoitaa tehtävää, johon on myönnetty oikeusapua.

 

Tarkista, löytyykö kantelun kohde oikeudenkäyntiavustajaluettelosta.

Emme valvo

Muita juristeja

jotka työskentelevät esimerkiksi lakiasiaintoimistoissa, vakuutusyhtiöissä tai pankeissa.
Mikäli juristilla kuitenkin on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana, valvotaan häntä työpaikasta riippumatta viereisestä taulukosta ilmenevin edellytyksin.

Virkamiehiä

eli henkilöitä, jotka työskentelevät valtion tai kunnan palveluksessa.
Virkamiehiä ovat esimerkiksi tuomarit, syyttäjät, yleiset edunvalvojat tai oikeusapusihteerit.

Kuka voi tehdä kantelun?

Kantelun voi tehdä kuka tahansa, esimerkiksi yksityishenkilö tai yrityksen edustaja. Kanteluun voi yhtyä useampikin henkilö. Muut kantelijat voivat valtakirjojen avulla valtuuttaa yhden kantelijoista toimimaan yhteyshenkilönä.

Kantelun voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi, mutta valitettavasti muilla kielillä tehtyjä kanteluita ei voida käsitellä.

Mistä aiheista voidaan kannella?

Kantelun perusteella selvitetään, onko asianajaja tai julkinen oikeusavustaja noudattanut hyvää asianajajatapaa, tai onko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja noudattanut laissa säädettyjä hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä velvollisuuksia.

Valvontalautakunta voi ottaa kantaa vain siihen, onko kantelun kohde noudattanut velvollisuuksiaan. Arvioitavana voi olla esimerkiksi se, onko pesänselvittäjä ja -jakaja hoitanut tehtävää riittävän joutuisasti ja huolellisesti. Valvontalautakunta ei sen sijaan voi muuttaa perinnönjaon lopputulosta tai velvoittaa kantelun kohdetta mahdollisiin toimenpiteisiin, kuten korjaamaan laatimiaan ratkaisuja tai kiirehtimään toimeksiannon hoitamista.

Mitä kantelusta voi seurata?

Jos valvontalautakunta katsoo, että kantelun kohde ei ole noudattanut velvollisuuksiaan, se voi määrätä tälle kurinpidollisena seuraamuksena joko huomautuksen, varoituksen, seuraamusmaksun tai – jos kyseessä on asianajaja – ankarimpana seurauksena erottaa Asianajajaliitosta. Mikäli asianajaja erotetaan liitosta, hän ei voi enää tarjota asianajopalveluita tai käyttää asianajajanimikettä.

Luvan saaneelle oikeudenkäyntiavustajalle valvontalautakunta voi antaa huomautuksen tai varoituksen. Jos valvontalautakunta esittää luvan saaneelle oikeudenkäyntiavustajalle seuraamukseksi seuraamusmaksua tai luvan peruuttamista, asia siirretään oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ratkaistavaksi.

Katso, mitä seuraamuksia avustajalle voidaan määrätä »

Näin kanteluprosessi etenee »

Tutustu valvontalautakunnan antamiin ratkaisuihin »