Siirry sisältöön

Tietosuoja

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivassa valvontalautakunnassa ja valvontayksikössä

Tällä sivulla on kerrottu, mitä tietoja Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta ja valvontayksikkö (jatkossa valvontalautakunta) kerää asiakkaistaan, mistä tietoja hankitaan ja mihin niitä käytetään sekä missä tilanteissa tietoja luovutetaan. Sivulla on myös ohjeet siitä, miten henkilön tulee menetellä, jos hän haluaa tietää rekistereihimme itsestään kerätyt tiedot, korjata mahdolliset virheet ja milloin hän voi kieltää tietojen käytön.

Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimii riippumaton valvontalautakunta ja valvontayksikkö, joiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluu asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvonta.

Suomen Asianajajaliitolla ja valvontalautakunnalla on yhteisrekisteri, jossa on käyttöoikeuksin rajattu pääsy henkilötietoihin.

Yhteystiedot:

Postiosoite PL 13, 00101 Helsinki
puh. +358 9 6866 120 (vaihde), info@valvontalautakunta.fi

Käyntiosoite Mikonkatu 25, 00100 Helsinki

Henkilötietojen kerääminen

Valvontalautakunnalla on lakiin perustuva velvoite valvoa asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeusavustajia. Valvontalautakunta tutkii kantelut, jotka koskevat asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Valvontalautakunta käsittelee myös palkkioriita-asioita. Lakisääteisten tehtäviensä toteuttamiseksi valvontalautakunnalla on oikeus käyttää Asianajajaliiton rekisteritietoja. Muilta osin valvonnan toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot kerätään asiaan osallisilta itseltään, tuomioistuimilta ja muista viranomaislähteistä. Tietojen kerääminen perustuu lakiin.

Tarkempia tietoja löytyy alla olevista rekisteriselosteista:

Valvontalautakunnan rekisteriseloste, valvontarekisteri

Valvontalautakunnan rekisteriseloste, luottamustoimirekisteri

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja käytetään lakisääteisen valvonnan toteuttamiseen.

Tietojen luovuttaminen

Lakisääteisiin tehtäviin liittyen valvontalautakunta voi luovuttaa tietoja tuomioistuimille ja viranomaisille. Julkiseksi säädetyt tai määrätyt tiedot ovat yleisön saatavilla asianajajista ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa säädetyllä tavalla.

Valvontalautakunta ei luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin.

Oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointiin

Valvontalautakunta ei harjoita markkinointia. Lakisääteiseen valvontaan liittyvää viestintää ei voi kieltää.

Tiedonsaantioikeus

Valvontalautakunnan käsittelemiin asioihin osallisilla henkilöillä on lakiin perustuva oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu valvontarekisteriin. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena oheisella tarkastuspyyntölomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjoitettuna. Omakätisesti allekirjoitetun tarkastuspyynnön voi toimittaa valvontalautakunnalle tai Asianajajaliiton toimistoon henkilökohtaisesti, sähköpostin liitteenä (skannattuna) tai postitse. Tietoja pyytävän henkilön henkilöllisyys tarkastetaan.

Valvontalautakunta vastaa tiedusteluun kirjallisesti pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake, valvontalautakunta (doc)

Tiedoissa oleva virhe

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojensa oikaisemista tai täydentämistä taikka rekisterissä olevien tietojensa poistamista oheisella rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomakkeella. Mikäli henkilötiedoissa on virhe, se oikaistaan viipymättä. Mikäli virheellinen tieto on välitetty tai luovutettu viranomaisille tai muulle taholle, joille valvontalautakunnalla on velvollisuus tai oikeus luovuttaa tietoja, oikaistaan virhe myös tietojen vastaanottajalle.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus, valvontalautakunta (doc)

Lisätietoja tietojen käsittelystä

Lisätietoja käsittelystä saa valvontalautakunnasta tai Suomen Asianajajaliiton toimistosta.