Siirry sisältöön

Valvontaseuraamukset

Seuraamukset valvonta-asioissa

Huomautus

Huomautus on kurinpidollisista seuraamuksista lievin ja yleisimmin määrätty seuraamus. Valvontalautakunta on määrännyt huomautuksen seuraamuksena esimerkiksi viivyttelystä yhteydenottoon vastaamisessa tai huolimattomuudesta.

Huomautuksen voi saada asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, jonka katsotaan menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti. Myös luvan saaneelle oikeudenkäyntiavustajalle voidaan antaa huomautus, mikäli tämän katsotaan menetelleen luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:ssä säädettyjen velvoitteiden vastaisesti.

Varoitus

Varoitus on astetta ankarampi seuraamus, jonka valvontalautakunta on määrännyt esimerkiksi esteellisyydestä tai tuomioistuimen asettaman määräajan laiminlyönnistä.

Varoitus voidaan antaa asianajajalle, julkiselle oikeusavustajalle ja luvan saaneelle oikeudenkäyntiavustajalle.

Seuraamusmaksu

Asianajajan tai julkisen oikeusavustajan hyvän asianajajatavan vastaisesta menettelystä voidaan määrätä seuraamusmaksu, joka on toiseksi ankarin seuraamus. Seuraamusmaksu on vähintään 500 euroa ja enintään 15 000 euroa. Maksua määrättäessä otetaan huomioon muun muassa kantelun kohteen menettelyn moitittavuus, kokemus asianajotehtävistä sekä taloudelliset olot niin, että seuraamusmaksun suuruus on oikeudenmukaisessa suhteessa hänen menettelyynsä.

Luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien osalta seuraamusmaksun määräämisestä päättää oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Valvontalautakunta voi antaa oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle esityksen seuraamusmaksun määräämiseksi.

Asianajajan erottaminen Asianajajaliitosta tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan luvan peruuttaminen

Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen on ankarin seuraamus. Valvontalautakunta on yleensä erottanut asianajajan liiton jäsenyydestä, mikäli asianajaja on syyllistynyt vakavaan rikokseen tai menetellyt epärehellisesti.

Luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien osalta luvan peruuttamisesta päättää oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Valvontalautakunta voi antaa oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle esityksen luvan peruuttamiseksi.