Siirry sisältöön

Kantelun tekeminen

Kantelun tekeminen

Kantelun voi tehdä kuka tahansa, esimerkiksi yksityishenkilö tai yrityksen tai muun organisaation edustaja. Muistathan kuitenkin aina tarkistaa ennen kantelun tekemistä, kenestä valvontalautakunnalle voi kannella.

Halutessasi voit tehdä kantelun täyttämällä kantelulomakkeen.

Kantelu tehdään asiointipalvelussamme

Voit tehdä kantelun eli saattaa valvonta-asian vireille valvontalautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.valvontalautakunta.fi. Palveluun kirjaudutaan suomi.fi-palvelun kautta vahvaa tunnistusta käyttäen. Kantelun voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi, mutta valitettavasti muilla kielillä tehtyjä kanteluita ei voida käsitellä.

Kantelun voi toimittaa valvontalautakunnalle myös sähköpostitse tai postitse:

Sähköposti info@valvontalautakunta.fi

Postiosoite
Valvontalautakunta
PL 13 (Mikonkatu 25)
00101 Helsinki

Kantelussa ilmoitetaan seuraavat tiedot:

1. Kantelijan nimi ja yhteystiedot.

2. Kantelun kohteena olevan asianajajan, julkisen oikeusavustajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan nimi.

3. Lyhyt kuvaus hoidetusta toimeksiannosta.

4. Selkeä ja yksilöity kuvaus siitä, millä tavalla kantelija katsoo kantelun kohteen menetelleen virheellisesti.

5. Selkeä kuvaus siitä, missä yhteydessä ja milloin kantelun kohteen menettely on tapahtunut.

Halutessasi voit tehdä kantelun myös täyttämällä kantelulomakkeen.

Kantelun liitteet

Mikäli toimitat kantelun mukana liitteitä, muistathan, että kaiken toimitetun liiteaineiston tulee selventää joko kanteluun liittyvää asiaa tai kantelussa esitettyjä moitteita. Kantelija ei voi toimittaa sellaista materiaalia, jota ei voisi toimittaa kantelun kohteelle tiedoksi.

Yrityksen tekemä kantelu

Jos kantelet yrityksen puolesta, liitä mukaan valtakirja ja/tai ajantasainen kaupparekisteriote, josta ilmenee nimenkirjoitusoikeutesi.

Useampi kantelija

Mikäli kantelijoita on useampia, tulee kaikkien kantelijoiden joko allekirjoittaa kantelukirjelmä tai toimittaa kantelun mukana tarvittavat valtakirjat.

Jos asiassa on useampia kantelijoita, pitää asiointipalvelussa ilmoittaa, kuka toimii kantelijoiden yhteyshenkilönä, jolle toimitetaan käsiteltävän asian kirjeenvaihto.

Vain yksi kantelun kohde kantelukirjelmään

Mikäli kantelu kohdistuu useampaan asianajajaan, julkiseen oikeusavustajaan tai luvan saaneeseen oikeudenkäyntiavustajaan, laaditaan kustakin kantelun kohteesta omat kantelukirjelmät. Jokaisesta kantelusta tulee käydä yksilöidysti ilmi, mistä kantelun kohdetta moititaan.

Kanteluasiakirjojen salassapito

Kanteluasiakirjat eli kaikki kantelijan ja kantelun kohteen asiassa valvontalautakunnalle toimittamat kirjelmät ovat salassa pidettäviä ennen asian ratkaisua, jos tiedon antaminen niistä vaikeuttaa asian selvittämistä tai voi aiheuttaa asiaan osallisille vahinkoa.

Kantelun kohteen laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot ovat kuitenkin salassa pidettäviä sekä ennen valvontalautakunnan ratkaisua että sen jälkeenkin.