Siirry sisältöön

Palkkioriitahakemus

Palkkioriitahakemus

Näin saatat vireille palkkioriita-asian

Asianajajan asiakkaana ollut yksityishenkilö tai esimerkiksi yrityksen edustaja voi saattaa vireille palkkioriidan eli tehdä palkkioriitahakemuksen. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että käsittelyprosessi kestää noin 12 kuukautta, ja hakemusta varten on valmisteltava selkeä ja ymmärrettävä kirjallinen aineisto.

Mikäli sinulla on erimielisyyksiä asianajajasi palkkiosta, kannattaa ensisijaisesti hakea neuvotteluratkaisua suoraan asianajajan kanssa.

Hakemusprosessi on asiakkaalle maksuton.

Halutessasi voit tehdä kantelun tai palkkioriitahakemuksen täyttämällä kantelulomakkeen.

Otathan huomioon seuraavat seikat, mikäli asianajajan lasku on tuomioistuimen arvioitavana:

 

  • Mikäli asianajaja tai asianajoyhtiö velkoo asianajolaskuun perustuvaa saatavaansa tuomioistuimessa, voi asiakas ennen kanteeseen vastaamista laittaa palkkioriita-asian vireille valvontalautakunnassa. Tällöin tuomioistuin jää odottamaan valvontalautakunnan ratkaisua asiassa.
  • Mikäli taas asiakas on saattanut palkkioriita-asian vireille tuomioistuimessa, hänellä ei ole mahdollisuutta saada palkkioriita-asiaa vireille valvontalautakunnassa.

Palkkioriitahakemus

Voit saattaa palkkioriidan vireille jättämällä kirjallisen palkkioriitahahemuksen valvontalautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.valvontalautakunta.fi. Palveluun kirjaudutaan suomi.fi-palvelun kautta vahvaa tunnistusta käyttäen. Hakemuksen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi, mutta valitettavasti muilla kielillä tehtyjä hakemuksia ei voida käsitellä.

Hakemuksen voi toimittaa valvontalautakunnalle myös sähköpostitse tai postitse:

Sähköposti info@valvontalautakunta.fi

Postiosoite
Valvontalautakunta
PL 13 (Mikonkatu 25)
00101 Helsinki

Palkkioriitahakemuksessa ilmoitetaan seuraavat tiedot:

1. Hakemuksen tekijän nimi ja postiosoite.

2. Sen asianajajan ja asianajotoimiston nimi, jota palkkioriita-asia koskee.

3. Lyhyt kuvaus hoidetusta toimeksiannosta.

4. Miksi ja miltä osin hakija katsoo asianajajan laskun kohtuuttomaksi.

Muistathan liittää hakemukseen jäljennöksen laskusta ja sen toimenpide-erittelystä.

Halutessasi voit tehdä kantelun tai palkkioriitahakemuksen myös täyttämällä kantelulomakkeen.

Hakemuksen liitteet

Palkkioriitahakemukseen tulee liittää jäljennös asianajotoimiston toimittamasta toimenpide-erittelyn sisältävästä laskusta, jota hakija pitää kohtuuttomana.

Mikäli hakemuksen mukana toimitetaan muita liitteitä, tulee liiteaineistona esittää vain sellaisia liitteitä, jotka todella selventävät asiaa asianajajan veloittamasta palkkiosta. Hakemuksessa tulee selvästi kuvata ne seikat, joita liitteet tarkentavat. Hakija ei voi toimittaa sellaista materiaalia, jota ei voisi toimittaa asianajajalle tiedoksi.

Yrityksen tekemä hakemus

Jos hakemuksen tekijä on yritys, tulee mukaan liittää valtakirja ja/tai ajantasainen kaupparekisteriote, josta hakijan nimenkirjoitusoikeus ilmenee.

Hakijana useampi henkilö

Mikäli hakijoita on useampia,

  • palkkioriitahakemuksen mukana tulee toimittaa tarvittavat valtakirjat tai
  • kaikkien hakijoiden tulee allekirjoittaa hakemus.

Jos asiassa on useampia hakijoita, asiassa käytävä viestienvaihto ja asiassa annettava ratkaisu toimitetaan vain yhdelle heistä. Hakemuksessa on hyvä ilmoittaa, kuka toimii asiassa yhteyshenkilönä, jolle aineisto toimitetaan.

Asiakirjojen salassapito

Kanteluasiakirjat eli kaikki hakijan ja asianajajan valvontalautakunnalle toimittamat kirjelmät ovat salassa pidettäviä ennen asian ratkaisua, jos tiedon antaminen niistä vaikeuttaa asian selvittämistä tai voi aiheuttaa vahinkoa asian osapuolille.

Asianajajan laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot ovat kuitenkin salassa pidettäviä sekä ennen valvontalautakunnan ratkaisua että sen jälkeenkin.