Siirry sisältöön

Palkkioriidan käsittelyprosessi

Näin palkkioriidan käsittely etenee

Palkkioriita-asian käsittely vireilletulosta päätökseen kestää tyypillisesti noin 12 kuukautta. Valvontalautakunta ei pysty etukäteen arvioimaan prosessin kestoa tai lopputulosta.

Palkkioriita-asia tulee vireille, kun asianajajan päämiehen tai muun asiakkaan (esim. kuolinpesän osakkaan) kirjallinen hakemus saapuu valvontalautakunnalle. Valvontalautakunnalle voi samalla toimittaa myös valvonta-asiaa koskevan kantelun, mikäli on tyytymätön myös kantelun kohteen muuhun toimintaan.

Hakijaa voidaan tarvittaessa pyytää täydentämään hakemuksen tietoja. Kun tarvittavat tiedot on saatu, valvontayksikkö ilmoittaa asianajajalle ja asianajotoimiostolle palkkioriita-asian vireilletulosta.

Palkkioriitahakemus

Valvontalautakunta toimittaa palkkioriitahakemuksen vastaajille eli asianajajalle ja asianajoyhtiölle, jonka lukuun asianajaja on toiminut. Vastaajilla on tilaisuus vastata palkkioriitahakemukseen.

Vastaajille varataan noin kolme viikkoa aikaa vastata.
Vastaaminen hakemukseen

Valvontalautakunta toimittaa vastaajien vastauksen tiedoksi hakijalle, jolla on mahdollisuus antaa siihen lausuma.

Hakijalle varataan noin kolme viikkoa aikaa lausua.

Valvontalautakunta toimittaa hakijan mahdollisen lausuman tiedoksi vastaajille ja varaa tarvittaessa mahdollisuuden lausua siihen.

Hakemuksen ja siihen annetun vastauksen jälkeen asiassa voidaan käydä kirjeenvaihtoa enintään kaksi kierrosta, ellei kirjeenvaihdon jatkamiseen ole erityistä syytä. Kirjallinen valmistelu päättyy, ellei asiassa toimiteta uusia lausumia.

Vastaajille varataan tarvittaessa noin kolme viikkoa aikaa lausua.
Vastaaminen hakemukseen

Kun kirjeenvaihto on päättynyt, valvontayksikkö valmistelee asiasta ratkaisuehdotuksen. Valvontalautakunnan esittelevä jäsen laatii lopullisen ratkaisuehdotuksen. Asia käsitellään jaoston kokouksessa.

Valvontalautakunta voi pyytää asianosaisilta lisätietoja asian selvittämiseksi. Mikäli asiaan liittyy myös valvonta-asia, asiat käsitellään pääsääntöisesti samassa kokouksessa.

Mikäli hakija peruuttaa palkkioriitahakemuksen, asian käsittely lopetetaan eikä suositusta anneta.

Asian käsittelyn kesto kirjeenvaihdon päätyttyä riippuu valvontalautakunnassa käsiteltävänä olevien juttujen määrästä.

Valvontalautakunnan käsittelystä syntyy palkkioriita-asian suositusluontoinen ratkaisu. Asian lopputuloksena voi olla, että asiassa annetaan suositus palkkion alentamisesta tai ettei palkkiota suositeta alennettavaksi.

Suositusta ei anneta, jos hakijan oikeus vaatia palkkion alentamista on lain mukaan vanhentunut. Vanhentumiseen vetoaminen on tahdonvaltaista. Valvontalautakunta arvioi vanhentumiskysymyksen vain, jos vanhentumiseen on palkkioriita-asian käsittelyssä vedottu.

Valvontalautakunta toimittaa ratkaisun tiedoksi asian osapuolille. Mikäli valvontalautakunta antaa suosituksen palkkion alentamisesta, asianajajan tulee ilmoittaa ratkaisussa ilmoitettuun päivään mennessä, onko suositusta noudatettu.

Valvontalautakunta laatii ratkaisusta julkisen ratkaisuselosteen, joka on saatavilla valvontalautakunnasta seitsemän päivän kuluttua ratkaisun toimittamisesta.

Koska palkkioriita-asiassa annettava ratkaisu on suositus, siitä ei ole valitusoikeutta hakijalla eikä asianajajalla tai asianajoyhtiöllä.

Ratkaisu annetaan noin kuukauden kuluessa valvontalautakunnan kokouksesta.
Valvontaratkaisuja