Ratkaisu unohtui toimiston yleiseen sähköpostiosoitteeseen

14.2.2024
Ratkaistu: Huomautus
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: 21.12.2023, 1. jaosto

Asianajaja oli avustanut asiakastaan takavarikkoa koskevassa valitusasiassa. Ratkaisu ei ollut tullut asiakkaan tietoon, koska se oli lähetetty prosessiosoitteeksi ilmoitettuun asianajotoimiston yleiseen sähköpostiosoitteeseen, johon asianajajalla ei ollut ollut pääsyä, eikä sähköposteja seurannut toimistohenkilökunta ollut välittänyt ratkaisua asianajajalle. Toimiston yleinen sähköpostiosoite oli ilmoitettu prosessiosoitteeksi, koska asianajaja oli ollut vaihtamassa työpaikkaa ja hän oli halunnut varmistua siitä, että ratkaisu lähetettäisiin käytössä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Valvontalautakunta totesi asianajajan laiminlyöneen velvollisuutensa tiedottaa asiakastaan viipymättä asiassa saadusta ratkaisusta. Asianajajan tulee huolehtia toimistonsa asianmukaisesta järjestämisestä siten, että asianajaja pystyy poikkeustilanteissakin täyttämään hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaiset velvollisuutensa. Ottaen myös huomioon, että asianajaja vastaa viime kädessä aina itse henkilökuntansa ohjeistamisesta ja toiminnasta, ei se, että ratkaisu ei ollut tavoittanut asianajajaa, antanut aihetta arvioida asianajajan menettelyä toisin. Myöskään se, että asianajaja oli itse ollut ratkaisun sisällöstä tietoinen, ei poistanut asianajajan velvollisuutta antaa ratkaisua tiedoksi asiakkaalleen viipymättä.

Valvontalautakunta kiinnitti huomiota siihen, että hovioikeuden antaessa päätöksensä asiakkaalla ei enää ollut ollut oikeussuojan tarvetta takavarikkoasiassa, eikä asiakkaalle näin ollen ollut aiheutunut eikä hänelle olisi voinut aiheutua oikeudenmenetyksiä siitä, että hovioikeuden päätöstä ei ollut annettu hänelle tiedoksi.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme