Om tillsynsnämndens verksamhet

Tillsynsnämnden består av ordföranden, elva andra medlemmar och deras suppleanter. Tillsynsnämndens medlemmar omfattar förutom advokater och rättegångsbiträden med tillstånd också företrädare för domstolsväsendet och det juridiska vetenskapssamfundet. Tillsynsnämndens medlemmar verkar under domaransvar i sina uppgifter.

Tillsynsärendena behandlas av fyra sektioner som var och en i allmänhet sammanträder sex gånger per år. Varje sektion har tre medlemmar jämte suppleanter. I allmänhet behandlas ärendena i sektionerna. Sektionerna kan överföra ett ärende för behandling i ett så kallat plenum som vanligtvis ordnas sex gånger per år. I plenum deltar medlemmarna från samtliga fyra sektioner eller deras suppleanter. Tillsynsnämnden avgör årligen cirka 500–600 tillsyns- och arvodestvister.

Tillsyns- och arvodestvister förbereds för behandling hos tillsynsnämnden av tillsynsenheten. Tillsynsnämndens sektioner och plenum har en egen tillsynsjurist som är sekreterare vid tillsynsnämndens möten. Tillsynsjuristerna förbereder ärendena så, att de utreds i den utsträckning det behövs för att kunna behandlas och avgöras av tillsynsnämnden.

Om tillsynsnämndens medlemmars och suppleanters uppgifter

Mandattiden för tillsynsnämndens medlemmar och suppleanter är tre år.

Tillsynsnämndens medlemmar är föredragande vid tillsynsnämndens möten. De ärenden som ska behandlas på mötet fördelas jämnt för att presenteras av alla medlemmar som deltar i mötet. Tillsynsenhetens tillsynsjurist överlämnar handlingarna i tillsyns- eller arvodesärendet med beslutsförslag till den föredragande medlemmen cirka fyra veckor före det möte där ärendet ska behandlas. Den föredragande ledamoten bekantar sig med handlingarna och återlämnar de beslutsförslag som denne har utarbetat till tillsynsenheten innan mötesinbjudan skickas. Tillsynsjuristen sänder en mötesinbjudan om de ärenden som ska behandlas under mötet en vecka före mötet där ärendena ska behandlas.

Tillsynsnämndens möten anordnas på Advokatförbundets kontor eller på distans. Medlemmen och dennes personliga suppleant kommer överens om vem som närvarar vid mötet. I allmänhet deltar den ordinarie medlemmen vid två av tre sektionsmöten som anordnas under vår-/höstterminen och suppleanten under ett möte. Om sektionen hänskjuter ärendet till plenum är den ledamot som framfört ärendet i sektionen som vanligtvis även är föredragande i plenum.

Tillsynsnämnden anordnar gemensamma evenemang för sina medlemmar, exempelvis två dagars utbildningar, dit även tillsynsnämndens intressenter bjuds in.