Asianajaja yritti vaikuttaa todistajiin

13.6.2022
Ratkaistu: 11.4.2022, täysistunto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Seuraamusmaksu

Käräjäoikeus oli määrännyt asianajajan esiintymiskieltoon ja ilmoittanut tämän menettelystä valvontalautakunnalle. Käräjäoikeuden mukaan asianajaja pyrki riita-asiassa vaikuttamaan sopimattomasti virkamiehinä toimiviin vastapuolen todistajiin sekä heidän kertomuksiinsa lähettämällä heille sähköpostia tulevista kuulemisista.

Todistajille lähetetyt sähköpostiviestit olivat johdattelevia, sillä niissä oli pyritty esittämään asiassa vastaanotettavan ja jo vastanotetun todistelun perusteella riidattomina seikkoja, joista todistajia oli ollut tarkoitus kuulla henkilötodistelussa. Todistajille lähetettyjen sähköpostiviestien motiivina voitiin katsoa olleen pyrkimys vaikuttaa todistajiin, eikä asianajaja ollut siten noudattanut erityistä varovaisuutta ja neutraalisuuden vaatimusta yhteydenotossaan todistajiin.

Vaikka virka-asemassa kuultavien virkamiehien altistumisen vaikuttamisyrityksille voidaan arvioida olevan maallikkoa korkeampi, tulee yhteydenotot todistajasta riippumatta tehdä aina tavalla, jota ei voida käsittää yritykseksi vaikuttaa todistajaan.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme