Seuraamusmaksu esteellisyydestä ja puolueellisuudesta pesänselvittäjänä

5.10.2022
Ratkaistu: 6.7.2022, täysistunto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Seuraamusmaksu

Asianajaja oli määrätty A:n testamentissa testamentin toimeenpanijaksi ja myöhemmin käräjäoikeudessa pesänselvittäjäksi A:n kuolinpesään. Asianajaja oli aiemmin avustanut A:ta tämän vanhempien kuolinpesien selvityksessä ja perinnönjaossa, minkä seurauksena asianajan toimistolla oli merkittävä saatava kuolinpesältä.

Asianajajan oli pesänselvittäjänä tullut ottaa kantaa myös yhtiöllään olevan saatavan määrän ja perusteen oikeellisuuteen, minkä vuoksi asianajajalla oli ollut pesänselvittäjän tehtävään sellainen taloudellinen liityntä, joka oli saattanut haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Asianajaja ei myöskään ollut ilmoittanut käräjäoikeudelle toimistonsa saatavasta, vaikka tiedolla velkasuhteesta olisi saattanut olla merkitystä esteettömyyden arvioinnissa. Lisäksi muun muassa aiemmat toimeksiannot A:lta ja kahdenkeskiset tapaamiset lesken kanssa olivat voineet perustellusti antaa kuolinpesän osakkaille aiheen epäillä asianajajan puolueettomuutta.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme