Seuraamusmaksu valvontalautakunnalle vastaamisen laiminlyönnistä

5.10.2022
Ratkaistu: 25.5.2022, täysistunto
Kantelun kohde: Julkinen oikeusavustaja
Seuraamus: Seuraamusmaksu

Julkinen oikeusavustaja oli avustanut vastaajana ollutta asiakastaan palkan takaisinperintää koskevassa asiassa. Asiakas katsoi avustajan hoitaneen tehtävää monelta osin puutteellisesti. Asiakas oli esimerkiksi saanut tiedon tuomioistuimen päätöksestä vasta ulosottoviraston vireilletuloilmoituksen myötä. Valvontalautakunta katsoi oikeusavustajan laiminlyöneen muun muassa velvollisuutensa pitää asiakkaansa ajan tasalla tehtävän etenemisestä.

Julkinen oikeusavustaja ei ollut vastannut valvontalautakunnan vastauspyyntöön tai myöhempiin selvityspyyntöihin määräajassa useista muistutuksista ja lisäajan myöntämisestä huolimatta.
Avustaja oli menetellyt moitittavasti ja laiminlyönyt vastausvelvollisuutensa valvontalautakunnalle myös kahdessa muussa samanaikaisesti käsiteltävänä olleessa valvonta-asiassa. Vakiintunut seuraamus valvontalautakunnalle vastaamisen laiminlyönnistä on Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen. Julkinen oikeusavustaja ei kuitenkaan ollut liiton jäsen. Valvontalautakunta piti 2 000 euron seuraamusmaksua oikeasuhtaisena seuraamuksena avustajan menettelystä.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme