Asianajaja sai esittää epäedullisia lausumia vastapuolesta

15.2.2023
Ratkaistu: 14.12.2022, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli toiminut asianomistajan avustajana kunnianloukkausta koskevassa rikosasiassa, jossa kantelija oli ollut vastaajana. Kantelija moitti asianajajaa muun muassa siitä, että tämä oli puhunut kantelijasta syyllisenä rikokseen, josta ei ollut ollut mitään näyttöä ja josta häntä ei ollut tuomittu.

Valvontalautakunta totesi, että asianajajan velvollisuuksiin oli kuulunut ajaa istunnossa asiaa asiakkaansa edun ja näkökannan mukaan. Tähän oli voinut kuulua myös epäedullisten seikkojen esittäminen kantelijasta ja kantelijan kohteleminen syyllisenä, kun sillä oli merkitystä rikosasian käsittelyn kannalta, sikäli kuin kyse oli asian hoitamisen tai asianajajan asiakkaan etujen valvomisen kannalta välttämättömien lausumien esittämisestä. Valvontalautakunnalla ei ollut sillä käytettävissään olevan selvityksen perusteella aihetta epäillä, että kyse olisi ollut muista kuin tällaisista välttämättömistä lausumista.

Valvontalautakunta ei havainnut, että asianajaja olisi menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme