Asianajaja menetteli moitittavasti taloyhtiön avustajana

26.10.2023
Ratkaistu: 27.9.2023, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja oli toiminut taloyhtiön avustajana riita-asiassa.

Asianajaja ja entinen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja olivat osallistuneet taloyhtiön hallituksen kokouksiin, jossa oli käsitelty tuomioistuinsovittelussa esitettyä sovintokorvausta ja sovintotarjouksen pyytämistä vastapuolelta. Sovittelussa esitetty sovintotarjous oli koskenut sekä taloyhtiötä että entistä hallituksen puheenjohtajaa.

Valvontalautakunnan näkemyksen mukaan asianajaja ei ollut taloyhtiön toimeksiantoa hoitaessaan riittävällä tavalla huolehtinut siitä, että hallituksen päätöksenteossa olisi otettu huomioon entisen hallituksen puheenjohtajan mahdollista esteellisyyttä.

Asianajaja ei ollut lisäksi pyynnöstä huolimatta suostunut kertomaan asiakkaallensa eli taloyhtiölle, mitä vaatimuksia sovintomenettelyssä oli esitetty. Valvontalautakunta katsoi, että asianajajan salassapitovelvollisuuden piiriin ei voitu katsoa kuuluvan sellaisten tietojen ilmaiseminen asiakkaalle, joita asiamies oli saanut hoitaessaan asiakkaansa tehtävää ja osallistuessaan oikeudenkäyntiin asiakkaan asiamiehenä.

Lisäksi asiassa ilmeni, että asianajaja oli vastaanottanut käräjäoikeuden ratkaisun 2. elokuuta ja toimittanut sen asiakkaalleen seuraavalla viikolla 10. elokuuta. Asianajaja oli tilanteessa menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti laiminlyödessään velvollisuutensa huolehtia siitä, että asiakas saisi tiedon käräjäoikeuden ratkaisusta viipymättä ja ennen tyytymättömyyden ilmoittamisen määräpäivää.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme