Asianajaja ei toimittanut riskiarviota

13.12.2023
Ratkaistu: 13.11.2023, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Suomen Asianajajaliiton hallitus oli päättänyt käynnistää asianajajaan kohdistuvan valvonta-asian sen selvittämiseksi, oliko hän menetellyt tietojen antamista määräajassa koskevan velvoitteen ja siten hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Valvontalautakunta totesi, että asianajaja oli jättänyt toimittamatta Asianajajaliitolle toimistotarkastuksella sovitun mukaisesti häneltä pyydetyt tiedot riskiarviosta ja asiakkaan tuntemista koskevista ohjeista. Asianajaja oli valvontalautakunnalle antamassaan vastauksessa ilmoittanut, että päivitettyjen ohjeiden toimittaminen oli viivästynyt käyttöönotettaviin järjestelmiin liittyvien teknisten haasteiden vuoksi.

Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa antaa Asianajajaliiton hallituksen pyytämät tiedot sovitussa määräajassa ja oli näin ollen menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme