13.12.2023 Huomautus

Asianajaja ei toimittanut riskiarviota

Suomen Asianajajaliiton hallitus oli päättänyt käynnistää asianajajaan kohdistuvan valvonta-asian sen selvittämiseksi, oliko hän menetellyt tietojen antamista määräajassa koskevan velvoitteen ja siten hyvän asianajajatavan vastaisesti. Valvontalautakunta totesi, että asianajaja oli jättänyt toimittamatta Asianajajaliitolle toimistotarkastuksella sovitun mukaisesti häneltä pyydetyt tiedot riskiarviosta ja asiakkaan tuntemista koskevista ohjeista. Asianajaja oli valvontalautakunnalle antamassaan vastauksessa ilmoittanut,…

13.12.2023 Huomautus

Asianajaja ei vastannut selvityspyyntöihin

Suomen Asianajajaliiton hallitus oli päättänyt käynnistää asianajajaan kohdistuvan valvonta-asian sen selvittämiseksi, oliko tämä menetellyt tietojen antamista määräajassa koskevan velvoitteen ja siten hyvän asianajajatavan vastaisesti. Valvontalautakunta totesi, että asianajaja oli jättänyt toimittamatta Asianajajaliitolle 22.12.2021 ja 16.2.2022 häneltä pyydetyt tiedot riskiarviosta ja selvityksen asiakkaan tuntemista koskevista menettelyistä sekä salassapitosopimusten laatimisesta. Asianajaja oli…

14.2.2023 Huomautus

Asianajajan olisi tullut tiedottaa kuolinpesän osakkaita löytyneestä testamentista

Asianajaja oli toiminut kuolinpesän pesänselvittäjänä ja -jakajana. Kantelijat olivat moittineet asianajajaa muun muassa siitä, että tämä ei ollut tiedottanut kuolinpesän osakkaille kuolinpesän asunnosta löytyneestä testamentista. Kuolinpesän osakas oli toimittanut asianajajalle perittävän asunnosta löytyneen testamentin. Asianajaja ei ollut katsonut tarpeelliseksi antaa testamenttia kuolinpesän muille osakkaille tiedoksi siten kuin perintökaaressa säädetään. Valvontalautakunta…

7.12.2022 Varoitus

Pesänselvittäjä ei kertonut testamentista

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli laatinut asiakkaalleen testamentin, jossa avustaja oli määrätty testamentin toimeenpanijaksi. Asiakas oli sittemmin laatinut toisen testamentin, joka oli kumonnut aiemman testamentin ja toimeenpanijan määräyksen. Avustaja oli saanut jälkimmäisen testamentin kopion kuolinpesän osakkaalta ja tullut tietoiseksi sen sisällöstä heti asiakkaansa kuoltua tammikuussa 2017. Avustaja oli sittemmin määrätty pesänselvittäjäksi…

17.8.2022 Seuraamusmaksu

Laiminlöi vastata Asianajajaliitolle ja valvontalautakunnalle

Liiton hallitus oli yleisvalvonnan seurauksena lähettänyt asianajajalle selvityspyynnön kahdesti kevään 2020 aikana. Asianajaja ei ollut vastannut kummallakaan kerralla määräajassa. Valvontalautakunta oli pyytänyt asianajajalta vastausta asian johdosta kolmesti saamatta asianajajalta vastausta. Asianajaja saapui kuitenkin valvontalautakunnan täysistunnon suulliseen kuulemiseen. Valvontalautakunta katsoi selvitetyksi, että asianajaja oli jättänyt vastaamatta määräajassa Asianajajaliiton selvityspyyntöihin ja siten…

17.4.2024 Varoitus

Avustaja antoi tuomioistuimelle paikkansapitämättömän lausuman

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut päämiehiään riita-asioissa. Luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa moitittiin siitä, että tämä oli toiminut epärehellisesti ottamalla vailla kelpoisuutta olevan varatuomarin mukaan rinnalleen asiamieheksi oikeuden istuntokäsittelyyn. Lisäksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli antanut lausuman oikeudelle, jossa hän oli pyrkinyt luomaan kuvan, että varatuomari olisi eläköitymisen vuoksi jättänyt luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan…