Asianajaja ei vastannut selvityspyyntöihin

13.12.2023
Ratkaistu: 13.11.2023, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Suomen Asianajajaliiton hallitus oli päättänyt käynnistää asianajajaan kohdistuvan valvonta-asian sen selvittämiseksi, oliko tämä menetellyt tietojen antamista määräajassa koskevan velvoitteen ja siten hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Valvontalautakunta totesi, että asianajaja oli jättänyt toimittamatta Asianajajaliitolle 22.12.2021 ja 16.2.2022 häneltä pyydetyt tiedot riskiarviosta ja selvityksen asiakkaan tuntemista koskevista menettelyistä sekä salassapitosopimusten laatimisesta. Asianajaja oli valvontalautakunnalle antamassaan vastauksessa ilmoittanut, että hän oli toimittanut pyydetyt tiedot 1.9.2022.

Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa vastata määräajassa Asianajajaliiton hallituksen ennen valvonta-asian vireille tuloa lähetettyihin selvityspyyntöihin ja oli näin ollen menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme