Avustajan olisi tullut varmistua päätöksen tiedoksiannosta

14.2.2024
Ratkaistu: 21.12.2023, 1. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Varoitus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut asiakastaan ulkomaalaisasian oikeudenkäynnissä. Häntä moitittiin muun muassa siitä, että hän oli viivytellyt tiedottaa asiakastaan asiassa saadusta tuomioistuimen päätöksestä. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja työskenteli lakiasiaintoimistossa, joka harjoitti keskinäistä toimistoyhteistyötä erään toisen lakiasiaintoimiston kanssa. Toinen lakiasiaintoimistoista tiedotti asiakkaille tuomioistuimen päätöksestä silloin, kun tiedoksianto tehtiin tulkin avustuksella.

Hallinto-oikeuden päätös oli toimitettu luvan saaneelle oikeudenkäyntiavustajalle sähköpostitse 10.11.2022, ja hän oli välittänyt sen samana päivänä toisessa lakiasiaintoimistossa asiaa aiemmin hoitaneelle juristille, joka oli antanut päätöksen tiedoksi asiakkaalle tulkin avustuksella 23.12.2022.
Valvontalautakunta kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että hallinto-oikeuden päätös oli toimitettu luvan saaneelle oikeudenkäyntiavustajalle, ja hänet oli myös nimetty hallinto-oikeudessa asiamieheksi.

Tähän nähden valvontalautakunta katsoi, että luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan olisi päätöksen saatuaan ja toisen lakiasiaintoimiston juristille päätöksen lähetettyään tullut vähintäänkin varmistua siitä, että päätös oli annettu asianmukaisesti tiedoksi asiakkaalle. Valvontalautakunta totesi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli menetellyt oikeudenkäyntiavustajan lojaalisuusvelvollisuutensa vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme