Siirry sisältöön

Valvontalautakunnan toiminnasta

Valvontalautakunnan toiminnasta

Valvontalautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Valvontalautakunnan jäsenistöön kuuluu asianajajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien lisäksi tuomioistuinlaitoksen ja oikeudellisen tiedeyhteisön edustajia. Valvontalautakunnan jäsenet toimivat tehtävässään tuomarin vastuulla.

Valvonta-asioita käsittelee neljä jaostoa, joista kukin kokoontuu yleensä kuusi kertaa vuodessa. Jokaisessa jaostossa on kolme jäsentä varajäsenineen. Yleensä asiat käsitellään jaostoissa. Jaostot voivat siirtää asian käsiteltäväksi täysistunnossa, joka kokoontuu myös noin kuusi kertaa vuodessa. Täysistuntoon osallistuvat kaikkien neljän jaoston jäsenet tai heidän varajäsenensä. Valvontalautakunta ratkaisee vuosittain noin 500–600 valvonta- ja palkkioriita-asiaa.

Valvonta- ja palkkioriita-asiat valmistellaan valvontalautakunnan käsiteltäväksi valvontayksikössä. Jokaisella valvontalautakunnan jaostolla ja täysistunnolla on oma valvontajuristi, joka toimii valvontalautakunnan kokouksissa sihteerinä. Valvontajuristit huolehtivat asioiden valmistelusta ja riittävän selvityksen hankkimisesta niin, että ne voidaan käsitellä ja ratkaista valvontalautakunnassa.

Valvontalautakunnan jäsenen ja varajäsenen tehtävistä

Valvontalautakunnan jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme vuotta.

Valvontalautakunnan jäsenet toimivat valvontalautakunnan kokouksissa esittelijöinä. Kokouksessa käsiteltävät asiat jaetaan tasaisesti kaikkien kokoukseen osallistuvien jäsenten esiteltäväksi. Valvontayksikön valvontajuristi toimittaa valvonta- tai palkkioriita-asian asiakirjat päätösehdotuksineen esittelevälle jäsenelle noin neljä viikkoa ennen kokousta, jossa asia on tarkoitus käsitellä. Esittelevä jäsen tutustuu asiakirjoihin ja palauttaa valmistelemansa päätösehdotukset valvontayksikölle ennen kokouskutsun lähettämistä. Valvontajuristi lähettää kokouskutsun käsiteltävistä asioista viikkoa ennen kokousta, jossa asiat on tarkoitus käsitellä.

Valvontalautakunnan kokoukset järjestetään Asianajajaliiton toimistolla tai etäyhteyksin. Jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä sopivat keskenään kokoukseen osallistumisesta. Yleensä varsinainen jäsen osallistuu kevät-/syyskauden aikana järjestettävistä kolmesta jaoston kokouksesta kahteen ja varajäsen yhteen. Mikäli jaosto siirtää asian käsiteltäväksi täysistunnossa, toimii yleensä jaostossa asiaa esitellyt jäsen esittelijänä myös täysistunnon kokouksessa.

Valvontalautakunta järjestää jäsenilleen yhteisiä tapahtumia kuten kaksipäiväiset koulutuspäivät, joihin kutsutaan myös valvontalautakunnan sidosryhmiä.