Siirry sisältöön

Vastaaminen palkkioriitahakemukseen

Vastaaminen palkkioriitahakemukseen

Valvontalautakunnan käsittelyyn tulee vuosittain noin 100 palkkioriita-asiaa. Keskimäärin vajaa viidennes niistä johtaa valvontalautakunnan suositukseen palkkion alentamisesta.

Asianajajalle ja asianajajayhtiölle ilmoitetaan vireille tulleesta palkkioriita-asiasta. Usein vireille tulee samanaikaisesti sekä valvonta- että palkkioriita-asia. Asianajajalle ja asianajajayhtiölle varataan tilaisuus lausua palkkioriitahakemukseen. Lausuman antamiselle varataan aikaa yleensä muutama viikko.

Vastaus palkkioriitahakemukseen toimitetaan ensisijaisesti valvontalautakunnalle sähköisen asiointipalvelumme kautta osoitteessa asiointi.valvontalautakunta.fi. Palvelu käyttää suomi.fi-palvelun vahvaa tunnistautumista.

Mikäli et voi käyttää suomi.fi-tunnistautumista tai sinulla on ongelmia asiointipalvelun käyttämisessä, voit olla yhteydessä osoitteeseen info@valvontalautakunta.fi. Voit myös toimittaa vastauksen valvontalautakunnalle edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai postitse.

Salassa pidettävät tiedot

Valvontalautakunnan asiakirjojen ja toiminnan julkisuuteen valvonta- ja palkkioriita-asioissa sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (julkisuuslaki), jollei asianajajan salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Kanteluasiakirjat ovat salassa pidettäviä ennen asian ratkaisua, jos tiedon antaminen niistä vaikeuttaa asian selvittämistä tai voi aiheuttaa vahinkoa asian osapuolille.

Hakemukseen vastatessa tulee kiinnittää huomiota siihen, voidaanko vastaus toimittaa hakijalle sellaisenaan, vai sisältääkö se hakijalta salattavaa tietoa. Avustajalla ei pääsääntöisesti voi olla sellaisia toimeksiannon hoitoon liittyviä salaisia tietoja, joita hänen oma asiakkaansa ei voisi saada tietoonsa. Jos vastaus sisältää muulla perusteella hakijalta salassa pidettäviä tietoja, tulee tiedot laatia erilliseksi asiakirjaksi. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi julkisuuslain nojalla salassa pidettävät hakemuksen kohteena olevan asianajajan yksityiselämään tai taloudellisiin olosuhteisiin liittyvät tiedot.

Tietojen salaaminen on mahdollista vain, jos salassapidolle on lain tasolla säädetty peruste.

Ratkaisun antaminen

Valvontalautakunnan ratkaisu toimitetaan asianajajalle ja hakijalle noin kuukauden kuluessa valvontalautakunnan kokouksesta. Ratkaisusta laaditaan lisäksi ns. julkinen ratkaisuseloste.

Mikäli valvontalautakunta antaa suosituksen palkkion alentamisesta, asianajajan tulee ilmoittaa ratkaisussa ilmoitettuun päivään mennessä, onko se noudattanut suositusta.

Valitusoikeus

Koska valvontalautakunnan palkkioriita-asiassa antama ratkaisu on suositus, siitä ei ole valitusoikeutta.

Asianosainen voi halutessaan saattaa asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Tämä tapahtuu nostamalla kanne riita-asioiden käsittelyjärjestyksessä toista asianosaista vastaan.