Siirry sisältöön

Svar på ansökan om arvodestvist

Svar på ansökan om arvodestvist

Årligen blir cirka 100 arvodestvister anhängiga hos tillsynsnämnden. I genomsnitt leder drygt en femtedel av dem till en rekommendation av tillsynsnämnden om att sänka arvodet.

Advokaten och advokatbyrån meddelas om den anhängiggjorda arvodestvisten. Ofta blir ett tillsynsärende och en arvodestvist anhängiga samtidigt. Advokaten och advokatbyrån reserveras ett tillfälle att yttra sig om ansökan om arvodestvist. För att ge yttrandet reserveras vanligtvis några veckor.

Ett svar på en ansökan om arvodestvist ska lämnas in till tillsynsnämnden via vår e-tjänst på asiointi.valvontalautakunta.fi. Inloggning till tjänsten sker via suomi.fi-tjänsten med stark autentisering.

Sekretessbelagda uppgifter

På offentligheten av tillsynsnämndens handlingar och verksamhet tillämpas i tillsyns- och arvodestvistärenden lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen), om inte något annat följer avadvokatens tystnadsplikt. Klagomålshandlingarna är sekretessbelagda tills ärendet avgörs, om informering om dessa försvårar ärendets utredning eller kan orsaka skada på parterna i ärendet.

När man svarar på ansökan ska man beakta om svaret kan skickas till den sökande som sådan, eller om det innehåller information som ska hemlighållas från den sökande. Ett biträde kan inte i regel ha sådan sekretessbelagd information med anknytning till skötseln av ärendet som hans eller hennes klient inte skulle få veta om. Om svaret innehåller information som ska hemlighållas av den sökande på någon annan grund, ska informationen utarbetas som en separat handling. Sådan information är till exempel enligt offentlighetslagen sekretessbelagda uppgifter om privatlivet eller de ekonomiska omständigheterna av advokaten som ansökan gäller.

Hemlighållandet av uppgifterna är endast möjligt om det finns en lagstadgad grund för sekretessen.

Meddelande av avgörande

Tillsynsnämndens avgörande skickas till advokaten och den sökande inom cirka en månad från tillsynsnämndens möte. Av beslutet utarbetas dessutom ett s.k. offentligt referat.

Om tillsynsnämnden ger en rekommendation om att sänka arvodet, ska advokaten meddela om rekommendationen har efterlevts senast på det angivna datumet.

Klagorätt

Eftersom tillsynsnämndens avgörande i arvodestvisten är en rekommendation, kan det inte överklagas.

Sakägaren kan överlämna ärendet till tingsrätten för behandling om han eller hon så önskar. Detta sker genom att väcka talan mot den andra parten i behandlingsordningen av tvistemål.