Twiitistä ei seuraamusta

19.5.2021
Ratkaistu: 5.3.2021, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli julkaissut seuraavan sisältöisen twiitin Twitter-tilillään: ”Julkihomo ulkoministerimme Pekka Haavisto viettää aikaansa nuoren pojan kanssa. Välittyy kuva, että kyseessä on Haaviston poikaystävä. Ko. nuoren palkkaaminen Haaviston erityisavustajaksi ei ole minusta hyväksyttävää verovarojen käyttöä.”

Valvontalautakunta totesi, että Suomen perustuslaissa turvattu sananvapaus kuuluu myös asianajajalle. Asianajajalla on siten oikeus esittää omia näkemyksiään sekä ottaa myös julkisesti kantaa asioihin. Sananvapautta rajoittaa hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden kohta 3.5, jonka mukaan asianajajan on esiinnyttävä asiallisesti ja moitteettomasti sekä kaikessa toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä saattaa alentaa asianajajakunnan arvoa tai vähentää luottamusta asianajajakuntaan. Asianajajan tulee kiinnittää kaikessa toiminnassaan huomiota myös asialliseen kielenkäyttöön.

Valvontalautakunta ei kuitenkaan havainnut, että twiitillä olisi pyritty arvostelemaan ministeriä tai muitakaan henkilöitä heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella, vaan kyse oli ollut sananvapauden nojalla hyväksyttävästä julkisen vallan toiminnan arvostelusta. Eriävien mielipiteiden ja näkemysten vastareaktio twiittiin oli ollut tavanomaista huomioon ottaen sen aihe ja kirjoittajan aktiivinen rooli poliittisessa keskustelussa, eikä sitä voitu pitää osoituksena twiitin epäasiallisuudesta. Asianajajan twiitissä ei valvontalautakunnan näkemyksen mukaan liioin ollut käytetty sellaista kieltä, jota asianajaja ei sananvapautensa rajoissa – asiallisen kielenkäytön vaatimus huomioon ottaen – voisi käyttää.

Asianajaja ei ollut menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti. (Ei seuraamusta, 3. jaosto 5.3.2021)

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme