19.5.2021 Ei seuraamusta

Twiitistä ei seuraamusta

Asianajaja oli julkaissut seuraavan sisältöisen twiitin Twitter-tilillään: ”Julkihomo ulkoministerimme Pekka Haavisto viettää aikaansa nuoren pojan kanssa. Välittyy kuva, että kyseessä on Haaviston poikaystävä. Ko. nuoren palkkaaminen Haaviston erityisavustajaksi ei ole minusta hyväksyttävää verovarojen käyttöä.” Valvontalautakunta totesi, että Suomen perustuslaissa turvattu sananvapaus kuuluu myös asianajajalle. Asianajajalla on siten oikeus esittää omia…

13.10.2021 Ei seuraamusta

Asianajajan kielenkäyttö ei ollut epäasiallista

Asianajaja oli avustanut kantelijan vastapuolta lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa käräjäoikeudessa. Asianajajan kielenkäyttö käräjäoikeuden pääkäsittelyssä oli kantelijan mukaan ollut epäasiallista ja kantelijaa loukkaavaa. Kantelija katsoi asianajajan kommentoineen epäasiallisesti ja vähättelevästi kantelijan esittämiä todisteita ja lausumia sekä todenneen kantelijan puheen olleen ”sikamaista ja ruokotonta”. Asianajaja oli kiistänyt käyttäytyneensä epäasiallisesti kantelijaa…

12.3.2021 Ei seuraamusta

Yhtiön avustaminen ei tehnyt esteelliseksi osakkaan asiassa

Asianajaja oli avustanut yhtiötä muun muassa toimimalla puheenjohtajana yhtiön varsinaisissa yhtiökokouksissa. Kantelija omisti yhtiön osakkeista 49 prosenttia ja kantelijan yhtiökumppani 51 prosenttia. Kantelija oli vaatinut käräjäoikeutta velvoittamaan yhtiökumppaninsa lunastamaan kantelijan omistamat 49 osaketta tai vaihtoehtoisesti vahvistavan yhtiökumppanin omistaman 51:sen osakkeen omistusoikeuden siirtyvän kantelijalle lunastushinnalla. Kantelija moitti asianajajaa siitä, että tämä…

10.3.2021 Ei seuraamusta

Ei velvollisuutta toimittaa kuluerittelyä

Asianajaja oli toiminut kantelijan entisen työnantajan asiamiehenä käräjäoikeudessa työsuhteen perusteetonta irtisanomista/purkamista koskevassa asiassa. Toisena kantelijana ollut asianajaja toimi em. kantelijan avustajana. Kantelijat moittivat asianajajaa siitä, että tämä ei pyynnöstä huolimatta toimittanut kantelijan avustajana toimineelle asianajajalle erittelyä noin 12 000 euron yhteisvastuullisesti maksettavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista. Kantelun kohteena oleva asianajaja ilmoitti, että…

19.5.2021 Ei seuraamusta

Oikeudenkäyntikulut sai periä suoraan vastapuolelta

Asianajaja oli toiminut kantelijan avustajana yhtiökokouspöytäkirjojen esittämistä sekä kantelijan asunnon remonttia koskevissa asioissa, joissa vastapuolena oli ollut asunto-osakeyhtiö. Kantelija moitti asianajajaansa muun muassa siitä, että tämä oli perinyt taloyhtiöltä oikeudenkäyntikuluina itselleen kanteessa ilmoitettua suuremman summan. Lisäksi palkkiota ei olisi kantelijan mukaan tullut vaatia vastapuolelta, vaan kantelijan oikeusturvavakuutuksesta. Asiassa esitetystä selvityksestä…

15.3.2021 Ei seuraamusta

Vakuutusyhtiö toimitti korvauspäätöksen väärään osoitteeseen

Asianajaja ja hänen edustamassaan asianajotoimistossa työskennellyt luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja olivat avustaneet kantelijaa ja tämän puolisoa sähköjohdon maakaapelointityöhön liittyneessä vahingonkorvausta koskeneessa asiassa. Osapuolet olivat sopineet asian ennen sen viemistä käräjäoikeuteen. Valvonta-asia kohdistettiin luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan valvonnasta vastaavaan asianajajaan. Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun muassa siitä, että asianajotoimistosta ei ollut ilmoitettu…

12.3.2021 Ei seuraamusta

Tunti aikaa vastineen hyväksymiselle 

Asianajaja oli avustanut kantelijaa ja kolmea muuta kiinteistönomistajaa valituksen laatimisessa Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) tiesuunnitelmaa koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kantelija moitti asianajajaa mm. siitä, että kiinteistönomistajien oli pitänyt antaa hyväksyntänsä puutteelliselle vastineelle liian nopeasti. Asianajaja oli toimittanut vastineen liitteineen asiakkailleen sähköpostitse tiedoksi määräpäivänä kello 14.30 ja pyytänyt ilmoittamaan sen…

12.3.2021 Ei seuraamusta

Asiakas sai riittävästi tietoa laskutuksesta

Asianajaja oli avustanut kantelijaa rikosasiassa hovioikeudessa. Asianajaja oli laatinut asiassa myös valituslupahakemuksen ja valituksen korkeimpaan oikeuteen. Kantelijan mukaan asianajajan antama arvio palkkion suuruudesta ei ollut pitänyt paikkaansa ja lopullinen palkkio oli ollut yli kaksinkertainen arvioon nähden. Asianajaja oli useissa viesteissä ja toimeksiantosopimuksessa selvittänyt kantelijalle palkkionsa määräytymisperusteita. Hän oli esimerkiksi sähköpostiviestissään…

12.3.2021 Ei seuraamusta

Epäily vankikaupasta oli aiheeton

Asianajaja oli toiminut avustajana vankeudessa olleelle kantelijan pojalle. Asianajaja oli kantelijan mukaan siirtänyt kahdeksalla eri kerralla kantelijan tilille yhteensä 285 euroa, jotka kantelija oli välittänyt pojalleen. Valvontalautakunta totesi, että asianajajan suorittamat rahasiirrot omalle asiakkaalleen, erityisesti, jos tämä on vangittuna ja asiaa hoidetaan oikeusapuna valtion varoilla, herättävät helposti epäilyn niin sanotusta…