Asianajaja painosti vastapuolta

13.10.2021
Ratkaistu: 2.7.2021, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja oli toiminut tuomioistuimessa riita-asiassa kantelijan vastapuolen avustajana. Kantelija oli kokenut kiristysluonteiseksi asianajajan vaatimuksen siitä, että kantelijan tulisi peruuttaa valvontalautakunnalle tekemänsä kantelut. Asianajaja oli toimittanut kantelijan avustajalle asiakkaansa puolesta sovintotarjouksen, jossa oli todettu, että ”[kantelijan] on peruutettava kaikki muut vireille panemansa hallinto- tai muut menettelyt, esim. Valvontalautakunnassa […]”.

Valvontalautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että valvontalautakunnalle tehdyn kantelun peruuttaminen edellytyksenä sovintosopimuksen syntymiselle on ollut vastapuolen sopimatonta painostamista sekä omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa. Asianajajan menettely oli siten tältä osin ollut hyvän asianajajatavan vastaista. Valvontalautakunta kuitenkin huomautti, että kantelun peruuttaminen ei aiheuta valvonta-asian käsittelyn raukeamista.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme