Vastaamatta jättämistä ei voitu huomioida seuraamusharkinnassa

20.4.2022
Ratkaistu: 1.10.2021, täysistunto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Esitys luvan peruuttamiseksi (ei lainvoimainen)

Käräjäoikeus oli vapauttanut luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan puolustajan tehtävästään tutkinnanjohtajana toimineen kantelijan esityksestä. Kantelija katsoi, että avustaja ei ollut hoitanut tehtäviään asian vaatimalla taitavuudella ja huolellisuudella. Avustaja ei ollut saapunut paikalle esitutkinnan kannalta tärkeään kuulusteluun eikä poliisi ollut tavoittanut häntä. Valvontalautakunta katsoi käräjäoikeuden päätöksestä ilmenevien seikkojen perusteella avustajan menetelleen huolimattomasti ja asiakkaansa edun vastaisesti.

Avustaja ei toimittanut vastausta valvontalautakunnalle useista muistutuksista huolimatta. Avustaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa antaa häneltä pyydetyt tiedot ja selvitykset avoimesti ja totuudenmukaisesti. Valvontalautakunnan toimivalta kurinpidollisen seuraamuksen määräämiseksi avustajalle rajoittui kuitenkin oikeudenkäyntiavustajan menettelyyn luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetuissa tehtävissä. Avustajalle ei voitu määrätä kurinpidollista seuraamusta laiminlyönnistä valvontalautakunnalle vastaamisessa eikä sitä voitu ottaa huomioon kohtuullista seuraamusta harkittaessa.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme