Entinen asianajaja olisi ansainnut seuraamusmaksun esteellisyyden ja laskutusepäselvyyksien vuoksi

15.2.2023
Ratkaistu: 10.11.2022, täysistunto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Seuraamusmaksu

Entinen asianajaja oli nostanut alun perin omissa nimissään kanteen urakoitsijana toiminutta X Oy:tä vastaan koskien kantelijayhtiössä tehtyä sähkö- ja LVIA-saneerausta. Käräjäoikeus oli hylännyt entisen asianajajan kanteen välituomiolla perustuen siihen, että hän ei ollut ollut urakkasopimuksen osapuoli. Entinen asianajaja oli laittanut käräjäoikeudessa vireille uuden X Oy:hyn kohdistuneen kanteen, jossa kantajaksi oli ilmoitettu kantelijayhtiö ja entinen asianajaja itse väliintulijana.

Entisellä asianajajalla oli ollut asiassa henkilökohtainen intressi ja mahdollisuus esittää asiaan liittyviä korvausvaatimuksia myös asiakastaan kohtaan. Hänellä oli ollut asiakkaan suostumuksesta huolimatta asiaan sellainen olennainen taloudellinen ja henkilökohtainen liityntä, joka oli saattanut estää häntä valvomasta kantelijayhtiön etua täysipainoisesti ja sivuvaikutteista vapaana. Hän oli myös lähettänyt asiakkaalleen sähköpostiviestejä, joiden perusteella hänen voitiin katsoa painostaneen asiakastaan prosessitoimiin omien henkilökohtaisten intressiensä edistämiseksi. Entinen asianajaja oli ollut esteellinen vastaanottamaan toimeksiannon kantelijayhtiöltä.

Valvontalautakunta arvioi lisäksi entisen asianajajan käräjäoikeudelle lähettämiä viestejä. Vaikka entisellä asianajajalla oli ollut oikeus esittää kritiikkiä käräjätuomarin toimintaa kohtaan, valvontalautakunta katsoi, että hänen käyttämänsä ilmaisut olivat olleet epäasiallisia eivätkä ne olleet asian hoitamisen kannalta välttämättömiä.

Valvontalautakunta katsoi, että entisen asianajajan henkilökohtainen liityntä asiaan oli aiheuttanut sen, että entisen asianajajan asiakkaana olleen kantelijayhtiön oli ollut käytännössä mahdotonta arvioida laskun kohtuullisuutta ja tehtyjen toimenpiteiden tarpeellisuutta. Epäselvyyttä oli lisännyt entisestään entisen asianajajan vakuutusyhtiölle ja kantelijayhtiölle toimittamien laskujen toimenpide-erittelyissä, tuntimäärissä ja loppusummissa olleet poikkeavuudet.

Valvontalautakunta arvioi seuraamusharkinnassaan entisen asianajajan menettelyä kokonaisuutena. Valvontalautakunnassa oli käsiteltävänä samanaikaisesti kaksi eri tahon vireille saattamaa entistä asianajajaa koskevaa valvonta‐asiaa, joissa valvontalautakunta katsoi entisen asianajajan menetelleen useissa moitekohdissa hyvän asianajajatavan vastaisesti. Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme