Asianajaja ei varannut mahdollisuutta asian sovinnolliseen selvittämiseen

21.4.2023
Ratkaistu: 17.3.2023, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli avustanut kantelijan vastapuolta näiden lapsia koskeneissa asioissa. Kantelija oli nostanut kanteen lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta, ja asianajajan asiakas oli nostanut kanteen lapsen elatusavun muuttamiseksi. Kantelija moitti asianajajaa muun muassa siitä, että tämä ei ollut varannut kantelijalle mahdollisuutta asian sovinnolliseen selvittämiseen.

Asianajaja oli vastauksessaan ilmoittanut, että ennen elatusta koskevaa haastehakemuksen vireillepanoa asiassa oli pyritty sovinnolliseen lopputulokseen hänen asiakkaansa edellisen avustajan toimesta sekä lastenvalvojan luona. Asiassa oli lisäksi erityinen syy kanteen nostamiselle, koska kantelija oli aloittanut muun muassa lasten asumista koskevan riita-asian käräjäoikeudessa.

Valvontalautakunta katsoi, että asianajajalla oli elatusasiassa ollut ilmoittamillaan perusteilla erityinen syy saattaa asia vireille tuomioistuimessa ilmoittamatta asiasta ennakkoon vastapuolelle.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme