Kiireellisyys ja lapsen etu erityisenä syynä poiketa sovinnollisuudesta

21.4.2023
Ratkaistu: 9.3.2023, 3. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut avustajana lapsen tapaamisen täytäntöönpanoa sekä lapsen huoltoa, asumista ja tapaamista koskeneissa asioissa. Hän ei ollut etukäteen ollut yhteydessä vastapuoleen ennen hakemuksien vireille laittamista käräjäoikeuteen.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli vastauksessaan vedonnut erityisinä syinä asian kiireellisyyteen ja lapsen etuun viittaaviin seikkoihin, kuten siihen, ettei lapsi ollut saanut tavata lainkaan toista vanhempaansa sekä siihen, että täytäntöönpanoasiassa oli aikaisemmin käynyt ilmi osapuolten haluttomuus sovintoon. Valvontalautakunta katsoi, että luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan esittämät olosuhteet olivat muodostaneet erityisen syyn saattaa hakemusasiat vireille varaamatta vastapuolelle mahdollisuutta asian sovinnolliseen selvittämiseen.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme