17.4.2024 Varoitus

Avustaja antoi tuomioistuimelle paikkansapitämättömän lausuman

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut päämiehiään riita-asioissa. Luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa moitittiin siitä, että tämä oli toiminut epärehellisesti ottamalla vailla kelpoisuutta olevan varatuomarin mukaan rinnalleen asiamieheksi oikeuden istuntokäsittelyyn. Lisäksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli antanut lausuman oikeudelle, jossa hän oli pyrkinyt luomaan kuvan, että varatuomari olisi eläköitymisen vuoksi jättänyt luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan…

17.4.2024 Huomautus

Avustajan apulainen käytti itsenäisesti puhevaltaa istunnossa

Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun muassa siitä, että tämä oli antanut edustamansa lakiasiaintoimiston lakimiehen toimia oikeudenkäynnissä avustajana puheoikeutta käyttäen, vaikka hänellä ei ollut ollut lupaa toimia oikeudenkäyntiavustajana. Valvontalautakunta totesi, ettei lakimiehen mukanaoloa oikeudenkäynnissä ollut pidettävä moitittavana. Moitittavana sen sijaan oli pidettävä sitä, että lakimies oli käyttäessään itsenäistä puhevaltaa toiminut…

14.2.2024 Varoitus

Avustajan olisi tullut varmistua päätöksen tiedoksiannosta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut asiakastaan ulkomaalaisasian oikeudenkäynnissä. Häntä moitittiin muun muassa siitä, että hän oli viivytellyt tiedottaa asiakastaan asiassa saadusta tuomioistuimen päätöksestä. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja työskenteli lakiasiaintoimistossa, joka harjoitti keskinäistä toimistoyhteistyötä erään toisen lakiasiaintoimiston kanssa. Toinen lakiasiaintoimistoista tiedotti asiakkaille tuomioistuimen päätöksestä silloin, kun tiedoksianto tehtiin tulkin avustuksella. Hallinto-oikeuden päätös…

16.8.2023 Huomautus

Avustaja ei vastannut valvontalautakunnalle

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut kantelijaa riita-asian oikeudenkäynnissä. Kantelijan toimeksiantoa oli hoitanut toimiston toinen oikeudenkäyntiavustaja. Tehtävä oli kuitenkin sairastumisen vuoksi siirretty kantelun kohteena olevan luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan hoidettavaksi oikeudenkäynnin osalta. Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa siitä, että hän oli perehtynyt toimistonsa toisen oikeudenkäyntiavustajan laatimaan tekstiin vasta oikeudenkäyntiä edeltävänä päivänä, ja…

16.8.2023 Varoitus

Viranomaisen päätöksen vastaisesti ohjeistaminen oli moitittavaa

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut avustajana muun muassa lastensuojeluasiassa. Kantelijat olivat moittineet luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun ohella siitä, että hän oli kehottanut asiakkaitaan toimimaan viranomaispäätösten vastaisesti. Valvontalautakunta katsoi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli myöntänyt kehottaneensa päämiestään toimimaan viranomaisen tekemän päätöksen vastaisesti, sillä hän oli katsonut kyseisen yhteydenpitorajoituspäätöksen olleen lainvastainen. Valvontalautakunta…

21.4.2023 Ei seuraamusta

Valvontalautakuntalla toimivalta tutkia laskun perimistä koskeva asia

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut vastaajan avustajana palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa. Käräjäoikeus oli määrännyt kantajan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut arvonlisäverottomana. Kantelija oli moittinut luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa siitä, että tämä oli menetellyt käräjäoikeuden antaman päätöksen vastaisesti vaatiessaan kantelijaa maksamaan käräjäoikeuden päätöksen vastaisesti huomattavasti suurempaa kokonaissummaa. Valvontalautakunta arvioi, oliko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja toiminut asiassa…

21.4.2023 Huomautus

Vihjaus sukupuolen merkityksestä oli ollut epäasiallista

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut vastaajaa rikosasiassa pidetyssä pääkäsittelyssä. Kantelija oli moittinut luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun muassa siitä, että hän oli loppulausunnossaan tuonut esiin, että syyttäjän, asianomistajan ja asianomistajan avustajan sukupuolella olisi ollut vaikutusta asian hoitamiseen ja objektiiviseen suhtautumiseen asiassa. Valvontalautakunta piti asiassa esitetyn selvityksen perusteella loppulausunnon sisällöstä esitettyä uskottavana.…

21.4.2023 Ei seuraamusta

Avustajan ei tarvinnut toimittaa kirjallisia todisteita vastapuolelle

Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan toimisto oli saanut toimeksiannon riita-asiassa. Toimiston työntekijä oli luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan puolesta lähettänyt sähköpostin välityksellä sovintoehdotuksen vastapuolena olleen kantelijayhtiön asianajajalle. Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun ohella siitä, että tämä ei ollut varannut kantelijalle mahdollisuutta riidanalaisen asian sovinnolliseen selvittämiseen, kun hän ei ollut suostunut kantelijan asianajajan pyynnöstä…

21.4.2023 Ei seuraamusta

Kiireellisyys ja lapsen etu erityisenä syynä poiketa sovinnollisuudesta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut avustajana lapsen tapaamisen täytäntöönpanoa sekä lapsen huoltoa, asumista ja tapaamista koskeneissa asioissa. Hän ei ollut etukäteen ollut yhteydessä vastapuoleen ennen hakemuksien vireille laittamista käräjäoikeuteen. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli vastauksessaan vedonnut erityisinä syinä asian kiireellisyyteen ja lapsen etuun viittaaviin seikkoihin, kuten siihen, ettei lapsi ollut saanut…

14.2.2023 Varoitus

Varoitus yhteydenpitorajoituksen rikkomisesta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut rikoksesta epäillyn A:n avustajana. Käräjäoikeus oli määrännyt A:n vangittavaksi. Samalla käräjäoikeus oli määrännyt yhteydenpitorajoituksen, jonka mukaan A oli saanut pitää valvotusti yhteyttä vain lähisukulaisiinsa. Poliisi oli myöhemmin tehnyt A:n siskon B:n puhelimeen laite-etsinnän, josta oli käynyt ilmi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli välittänyt A:lle ja…