16.8.2023 Huomautus

Avustaja ei vastannut valvontalautakunnalle

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut kantelijaa riita-asian oikeudenkäynnissä. Kantelijan toimeksiantoa oli hoitanut toimiston toinen oikeudenkäyntiavustaja. Tehtävä oli kuitenkin sairastumisen vuoksi siirretty kantelun kohteena olevan luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan hoidettavaksi oikeudenkäynnin osalta. Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa siitä, että hän oli perehtynyt toimistonsa toisen oikeudenkäyntiavustajan laatimaan tekstiin vasta oikeudenkäyntiä edeltävänä päivänä, ja…

16.8.2023 Varoitus

Viranomaisen päätöksen vastaisesti ohjeistaminen oli moitittavaa

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut avustajana muun muassa lastensuojeluasiassa. Kantelijat olivat moittineet luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun ohella siitä, että hän oli kehottanut asiakkaitaan toimimaan viranomaispäätösten vastaisesti. Valvontalautakunta katsoi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli myöntänyt kehottaneensa päämiestään toimimaan viranomaisen tekemän päätöksen vastaisesti, sillä hän oli katsonut kyseisen yhteydenpitorajoituspäätöksen olleen lainvastainen. Valvontalautakunta…

21.4.2023 Ei seuraamusta

Valvontalautakuntalla toimivalta tutkia laskun perimistä koskeva asia

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut vastaajan avustajana palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa. Käräjäoikeus oli määrännyt kantajan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut arvonlisäverottomana. Kantelija oli moittinut luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa siitä, että tämä oli menetellyt käräjäoikeuden antaman päätöksen vastaisesti vaatiessaan kantelijaa maksamaan käräjäoikeuden päätöksen vastaisesti huomattavasti suurempaa kokonaissummaa. Valvontalautakunta arvioi, oliko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja toiminut asiassa…

21.4.2023 Huomautus

Vihjaus sukupuolen merkityksestä oli ollut epäasiallista

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut vastaajaa rikosasiassa pidetyssä pääkäsittelyssä. Kantelija oli moittinut luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun muassa siitä, että hän oli loppulausunnossaan tuonut esiin, että syyttäjän, asianomistajan ja asianomistajan avustajan sukupuolella olisi ollut vaikutusta asian hoitamiseen ja objektiiviseen suhtautumiseen asiassa. Valvontalautakunta piti asiassa esitetyn selvityksen perusteella loppulausunnon sisällöstä esitettyä uskottavana.…

21.4.2023 Ei seuraamusta

Avustajan ei tarvinnut toimittaa kirjallisia todisteita vastapuolelle

Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan toimisto oli saanut toimeksiannon riita-asiassa. Toimiston työntekijä oli luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan puolesta lähettänyt sähköpostin välityksellä sovintoehdotuksen vastapuolena olleen kantelijayhtiön asianajajalle. Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun ohella siitä, että tämä ei ollut varannut kantelijalle mahdollisuutta riidanalaisen asian sovinnolliseen selvittämiseen, kun hän ei ollut suostunut kantelijan asianajajan pyynnöstä…

21.4.2023 Ei seuraamusta

Kiireellisyys ja lapsen etu erityisenä syynä poiketa sovinnollisuudesta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut avustajana lapsen tapaamisen täytäntöönpanoa sekä lapsen huoltoa, asumista ja tapaamista koskeneissa asioissa. Hän ei ollut etukäteen ollut yhteydessä vastapuoleen ennen hakemuksien vireille laittamista käräjäoikeuteen. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli vastauksessaan vedonnut erityisinä syinä asian kiireellisyyteen ja lapsen etuun viittaaviin seikkoihin, kuten siihen, ettei lapsi ollut saanut…

14.2.2023 Varoitus

Varoitus yhteydenpitorajoituksen rikkomisesta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut rikoksesta epäillyn A:n avustajana. Käräjäoikeus oli määrännyt A:n vangittavaksi. Samalla käräjäoikeus oli määrännyt yhteydenpitorajoituksen, jonka mukaan A oli saanut pitää valvotusti yhteyttä vain lähisukulaisiinsa. Poliisi oli myöhemmin tehnyt A:n siskon B:n puhelimeen laite-etsinnän, josta oli käynyt ilmi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli välittänyt A:lle ja…

14.2.2023 Varoitus

Avustaja luopui tehtävästä kesken suullisen käsittelyn

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut avustajana kansainvälistä suojelua koskevan asian suullisessa käsittelyssä hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden kokoonpano oli ollut huolestunut avustajan jaksamisesta ja työkyvystä, koska tämä oli vaikuttanut nukkuvan käsittelyn aikana. Avustajan puhe oli kuulostanut puuroiselta, eikä hän ollut vaikuttanut olevan tilanteen tasalla. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli ilmoittanut luopuvansa asian hoitamisesta ja…

7.12.2022 Varoitus

Pesänselvittäjä ei kertonut testamentista

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli laatinut asiakkaalleen testamentin, jossa avustaja oli määrätty testamentin toimeenpanijaksi. Asiakas oli sittemmin laatinut toisen testamentin, joka oli kumonnut aiemman testamentin ja toimeenpanijan määräyksen. Avustaja oli saanut jälkimmäisen testamentin kopion kuolinpesän osakkaalta ja tullut tietoiseksi sen sisällöstä heti asiakkaansa kuoltua tammikuussa 2017. Avustaja oli sittemmin määrätty pesänselvittäjäksi…

20.4.2022 Huomautus

Avustaja ei vastannut avustajanvaihtoa koskevaan tiedusteluun

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut kantelijaa käräjäoikeudessa rikosasiassa, jossa kantelija oli ollut asianomistajana. Kantelija oli moittinut avustajaa muun muassa siitä, ettei tämä ollut vastannut kantelijan yhteydenottoihin. Moite oli koskenut kantelijan avustajan vaihtamista koskevaa kirjeenvaihtoa. Avustaja oli vastauksessaan myöntänyt lopettaneensa yhteydenpidon kantelijaan saatuaan sähköpostiviestin avustajan vaihdokseen liittyen. Avustaja ei ollut vastannut…