Kahdeksasta kantelusta erottaminen

13.12.2023
Ratkaistu: 12.10.2023, täysistunto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Erottaminen

Asianajaja oli avustanut asiakastaan hallinto-oikeudessa käsitellyssä asiassa. Asiakkaan avustajana oli ensin toiminut julkinen oikeusavustaja. Asianajajaa moitittiin muun muassa siitä, että hän ei ollut toimittanut asiakkaalle laskuerittelyä eikä hän ollut ohjeistanut asiakasta siitä, että toimeksianto olisi voitu hoitaa oikeusavulla.

Valvontalautakunta oli lukuisia kertoja pyytänyt asianajajaa toimittamaan valvontalautakunnalle asiakkaalleen osoittamansa laskun. Asianajaja ei ollut toimittanut laskua. Koska asianajajalla oli ollut mahdollisuus toimittaa pyydetty selvitys valvontalautakunnalle asian selvittämiseksi, mutta asianajaja oli jättänyt sen tekemättä useista kehotuksista huolimatta, valvontalautakunta katsoi selvitetyksi, ettei asianajaja ollut toimittanut laskuerittelyä myöskään asiakkaalleen.

Asianajajan laskussa ei ollut minkäänlaista erittelyä, ja hän oli vastauksessaan valvontalautakunnalle todennut veloittaneensa toimeksiannon hoidosta itse kohtuulliseksi arvioimansa palkkion määrän. Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli laiminlyönyt palkkio-ohjeen mukaisen laskuerittelyn laatimisen sekä toimittamisen asiakkaalleen.

Asiassa oli riidatonta, että asiakkaalle oli jo ennen asianajajan toimeksiannon alkamista myönnetty oikeusapua ja, että asianajaja oli tiennyt oikeusapupäätöksestä. Oikeusapulain 17 §:n 2 momentin mukaan avustaja ei saa periä oikeusapua saavalta asiakkaaltaan omavastuuosuuden lisäksi muuta palkkiota tai korvausta. Asianajaja oli menetellyt vastoin lakia lähettäessään laskun asiakkaalleen. Siten asianajajan laskutus oli ollut myös kohtuutonta.

Valvontalautakunta totesi, että asianajaja oli jättänyt vastaamatta valvontalautakunnan useisiin kirjallisiin pyyntöihin toimittaa valvontalautakunnalle tiedoksi kantelu- ja palkkioriita-asiaa koskeva asianajolasku. Valvontalautakunta katsoi asianajajan laiminlyöneen vastaamisvelvollisuutensa valvontalautakunnalle ja menetelleen siten hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Valvontalautakunnassa oli käsiteltävänä samanaikaisesti kahdeksan eri kantelijoiden vireille saattamaa asianajajaa koskevaa valvonta‐asiaa, joissa valvontalautakunta katsoi asianajajan menetelleen lukuisissa moitekohdissa hyvän asianajajatavan vastaisesti. Seuraamusharkinnassaan valvontalautakunta otti huomioon myös sen, että asianajajalle oli määrätty aiemmin kurinpidollisia seuraamuksia, mukaan lukien seuraamusmaksu. Lisäksi asianajajalle oli aiemmin luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana määrätty kurinpidollisia seuraamuksia. Ottaen huomioon asianajajalle jo aiemmin määrätyt kurinpidolliset seuraamukset sekä nyt käsiteltävänä olleet valvonta-asiat, valvontalautakunta totesi asianajajan menettelyn olevan toistuvaa.

Valvontalautakunta katsoi, että erottamista oli pidettävä oikeasuhtaisena seuraamuksena, vaikka seuraamusharkinnassa ei olisi otettukaan huomioon asianajajan luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana saamiaan seuraamuksia. Asianajaja tuli erottaa Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä. Erottamista oli noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme