Entisen asianajajan palkkiota suositettiin alennettavaksi 40 prosenttia

12.6.2024
Ratkaistu: 3.5.2024, 2. jaosto
Kantelun kohde: Entinen asianajaja
Seuraamus: Palkkiota suositettiin alennettavaksi

Hakijan mukaan entisen asianajajan kuolinpesän selvittämiseen ja perinnönjaon valmisteluun käyttämät 109,5 tuntia oli ollut selvästi kohtuuton määrä.

Asiassa saadun selvityksen mukaan kuolinpesä oli ollut riidaton eikä kuolinpesän varallisuuteen ollut sisältynyt tavanomaisesta poikkeavia omaisuuseriä. Lisäksi asuinhuoneiston myyntiin oli palkattu ulkopuolinen välittäjä. Entisen asianajajan yksin asian perehtymiseen, yhteydenpitoon osakkaisiin sekä asuinhuoneiston myyntiä koskeviin toimenpiteisiin käyttämää aikaa oli voitu pitää huomattavana siihen nähden, kuinka paljon asianajajan voitiin yleisesti olettaa laskuttavan riidatonta kuolinpesää koskevan toimeksiannon hoitamisesta.

Valvontalautakunta katsoi, että entisen asianajajan palkkio ei ollut oikeassa suhteessa tehtävän laatuun ja laajuuteen nähden ja palkkiota oli siten pidettävä kohtuuttomana.

Lisäksi valvontalautakunta katsoi, ottaen huomioon laaditun perinnönjakosopimuksen sisältö ja laajuus, ettei sopimuksen laadintaan käytettyä aikaa voitu pitää kohtuullisena 25 tunnin ylittäviltä osin.

Valvontalautakunta suositti asianajotoimiston alkuperäisen 27 292,55 euron laskun alentamista 10 974 eurolla.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme