17.4.2024 Seuraamus jätettiin määräämättä

Laskun laatimisesta ei olisi saanut laskuttaa

Asianajotoimistossa työskennellyttä luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa moitittiin muun muassa siitä, että asianajotoimiston laskutus oli ollut kohtuutonta. Kantelu kohdistettiin luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan valvonnasta vastaavaan asianajajaan. Valvontalautakunta kiinnitti samaan asiaan liittyvässä palkkioriita-asiassa huomiota siihen, että kantelijaa oli laskutettu laskun laatimisesta yhteensä 24,80 euroa (sis. alv). Palkkioriita-asian ratkaisussaan valvontalautakunta totesi, että asiakkaan laskuttamisesta aiheutuvat…

17.4.2024 Huomautus

Valvontavastuu kohtuuttoman laskutuksen vuoksi

Asianajajan toimistossa työskennellyt juristi oli avustanut asiakasta urakkasopimusta koskeneessa riita-asiassa. Asiassa tuli vireille kantelu, jonka valvontalautakunta kohdisti juristin valvonnasta vastaavaan asianajajaan. Kantelun mukaan asianajotoimiston laskutus oli ollut kohtuutonta. Valvontalautakunta kiinnitti samaan asiaan liittyvän palkkioriita-asian yhteydessä huomiota siihen, että asiakkaan intressi asiassa oli ollut 1 700 euroa. Vastapuolen avustaja oli käyttänyt…

15.3.2021 Ei seuraamusta

Vakuutusyhtiö toimitti korvauspäätöksen väärään osoitteeseen

Asianajaja ja hänen edustamassaan asianajotoimistossa työskennellyt luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja olivat avustaneet kantelijaa ja tämän puolisoa sähköjohdon maakaapelointityöhön liittyneessä vahingonkorvausta koskeneessa asiassa. Osapuolet olivat sopineet asian ennen sen viemistä käräjäoikeuteen. Valvonta-asia kohdistettiin luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan valvonnasta vastaavaan asianajajaan. Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun muassa siitä, että asianajotoimistosta ei ollut ilmoitettu…

12.6.2024 Palkkiota suositettiin alennettavaksi

Asiakasta ei olisi saanut laskuttaa asianajotoimiston sisäisistä neuvotteluista

Käräjäoikeus oli määrännyt asianajajan pesänselvittäjäksi kuolinpesään. Laskuerittelystä ilmeni, että hakijoilta oli laskutettu asianajotoimiston henkilökunnan sisäisistä neuvotteluista. Neuvotteluiden sisältöä ei ollut laskuilla selvitetty, mutta asianajajan vastauksen mukaan kyseiset neuvottelut olivat sisältäneet tavanomaista enemmän asian jatkotoimien suunnittelua ja työnjakoa. Valvontalautakunta totesi, että asianajajan laskutus oli ollut kohtuuton siltä osin kuin se oli…