Avustajalla oli lojaalisuusvelvollisuus yhtiön omistajatahoon

1.7.2021
Ratkaistu: 21.5.2021, täysistunto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Varoitus

Kantelija oli omistanut yhdessä yhtiökumppaninsa kanssa puoliksi osakeyhtiön osakekannan. Yhtiö oli suunnitellut jakautuvansa kahtia. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut yhtiötä jakautumisen suunnittelussa tammikuun 2018 ja lokakuun 2019 välisenä aikana. Oikeudenkäyntiavustaja oli lisäksi lokakuusta 2019 alkaen avustanut yhtiökumppania ja osakeyhtiötä kantelijan palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa, jossa kantelija oli ollut vastapuolena.

Kantelija katsoi oikeudenkäyntiavustajan olleen jakautumista koskevan toimeksiannon seurauksena esteellinen ottamaan vastaan yhtiökumppanilta ja osakeyhtiöltä toimeksiannon riita-asiassa, jossa kantelija oli ollut vastapuolena. Avustaja oli saanut tietoonsa lähes 25 vuoden ajalta kaikki yhtiökumppaneiden liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät asiat, kuten heidän palkkansa ja muut edut sekä työaikansa. Käräjäoikeudessa vireillä olleessa riita-asiassa oli ollut kyse samoista asioista eli siitä, millaisiin taloudellisiin etuihin yhtiömiehet olivat yhtiöstä oikeutettuja.

Valvontalautakunta totesi, että avustajalla saattaa olla lojaalisuusvelvollisuus yhtiön omistajatahoon, jos kyse on harvainyhtiöstä, jossa on vain muutama yhtiömies tai osakkeenomistaja. Merkitystä esteellisyyden arvioinnissa on myös sillä, kuinka tiiviisti avustaja on ollut toimeksiannon aikana tekemisissä yhtiömiesten kanssa sekä sillä, kuinka pitkä aika toimeksiantojen välillä on kulunut. Esteellisyys voi syntyä myös tilanteessa, jossa avustaja on muussa tehtävässä voinut saada salassapito- tai vaitiolovelvollisuutensa piiriin kuuluvaa tietoa, joka saattaa haitata avustajan kykyä täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua.

Valvontalautakunnan mukaan luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan osakeyhtiölle hoitama jakautumista koskeva toimeksianto oli ollut sen tyyppinen, että hänen voitiin olettaa saaneen tietoa muun muassa osakkaiden työpanoksista. Koska oikeudenkäyntiavustajan sittemmin yhtiökumppanilta ja osakeyhtiöltä saama toimeksianto koski muun muassa palkkaeroja, olivat oikeudenkäyntiavustajan vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvat aiemman toimeksiannon aikana saamat tiedot saattaneet haitata hänen kykyään valvoa asiakkaansa etua täysipainoisesti. Valvontalautakunta kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että jakautumista koskevan toimeksiannon ja riita-asian toimenpiteiden välinen aika oli ollut erittäin lyhyt – vain kolme päivää.

Luvan saaneelle oikeudenkäyntiavustajalle oli jakautumisasiaa hoitaessaan ja molempien yhtiömiesten intressiä tehtävän aikana valvoessaan syntynyt lojaalisuusvelvollisuus molempia yhtiömiehiä kohtaan ja hän oli ollut esteellinen ottamaan myöhemmin vastaan toimeksiannon yhtiökumppanilta ja osakeyhtiöltä kantelijaa vastaan. (Varoitus. Täysistunto 21.5.2021)

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme