14.2.2023 Varoitus

Varoitus yhteydenpitorajoituksen rikkomisesta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut rikoksesta epäillyn A:n avustajana. Käräjäoikeus oli määrännyt A:n vangittavaksi. Samalla käräjäoikeus oli määrännyt yhteydenpitorajoituksen, jonka mukaan A oli saanut pitää valvotusti yhteyttä vain lähisukulaisiinsa. Poliisi oli myöhemmin tehnyt A:n siskon B:n puhelimeen laite-etsinnän, josta oli käynyt ilmi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli välittänyt A:lle ja…

7.12.2022 Varoitus

Pesänhoitajan velvollisuuksien laiminlyönnistä varoitus

Asianajaja oli määrätty pesänhoitajaksi marraskuussa 2012 konkurssiin asetettuun yhtiöön. Konkurssiasiamies oli tammikuussa 2019 määrännyt yhtiön konkurssipesän kirjanpidon ja hallinnon tarkastettavaksi ja lopulta asianajaja oli vapautettu pesänhoitajan tehtävästä konkurssiasiamiehen hakemuksesta. Konkurssiasiamies teki asianajajan toiminnasta myös kantelun valvontalautakunnalle. Valvontalautakunta totesi, että asianajaja oli laiminlyönyt konkurssipesän pesänhoitajalle lakiin perustuvan velvollisuutensa määrätä yhtiön konkurssipesässä…

1.7.2021 Varoitus

Avustajalla oli lojaalisuusvelvollisuus yhtiön omistajatahoon

Kantelija oli omistanut yhdessä yhtiökumppaninsa kanssa puoliksi osakeyhtiön osakekannan. Yhtiö oli suunnitellut jakautuvansa kahtia. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut yhtiötä jakautumisen suunnittelussa tammikuun 2018 ja lokakuun 2019 välisenä aikana. Oikeudenkäyntiavustaja oli lisäksi lokakuusta 2019 alkaen avustanut yhtiökumppania ja osakeyhtiötä kantelijan palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa, jossa kantelija oli ollut vastapuolena. Kantelija katsoi…

1.7.2021 Varoitus

Esteellisyys usean osapuolen avustamisesta

Asianajaja oli toiminut usean osapuolen avustajana rakennusriidassa, joka koski taloyhtiön huoneistoissa ilmenneitä rakennusvirheitä. Toimeksiannot liittyivät taloyhtiön huoneistojen sisäilmaongelmiin. Asianajaja oli ensin toiminut kahden huoneiston omistajien (pariskunnat A ja B) asiamiehenä huhtikuussa 2019 taloyhtiötä vastaan, sitten kesällä 2019 taloyhtiön asiamiehenä kuluttajariitalautakunnalle jätetyssä valituksessa sekä tämän jälkeen pariskunta A:n asiamiehenä joulukuussa 2019…

17.4.2024 Varoitus

Avustaja antoi tuomioistuimelle paikkansapitämättömän lausuman

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut päämiehiään riita-asioissa. Luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa moitittiin siitä, että tämä oli toiminut epärehellisesti ottamalla vailla kelpoisuutta olevan varatuomarin mukaan rinnalleen asiamieheksi oikeuden istuntokäsittelyyn. Lisäksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli antanut lausuman oikeudelle, jossa hän oli pyrkinyt luomaan kuvan, että varatuomari olisi eläköitymisen vuoksi jättänyt luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan…

14.2.2024 Varoitus

Avustajan olisi tullut varmistua päätöksen tiedoksiannosta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut asiakastaan ulkomaalaisasian oikeudenkäynnissä. Häntä moitittiin muun muassa siitä, että hän oli viivytellyt tiedottaa asiakastaan asiassa saadusta tuomioistuimen päätöksestä. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja työskenteli lakiasiaintoimistossa, joka harjoitti keskinäistä toimistoyhteistyötä erään toisen lakiasiaintoimiston kanssa. Toinen lakiasiaintoimistoista tiedotti asiakkaille tuomioistuimen päätöksestä silloin, kun tiedoksianto tehtiin tulkin avustuksella. Hallinto-oikeuden päätös…

14.2.2024 Varoitus

Päätöksen tiedottamisessa moitittavaa

Asianajaja oli avustanut asiakastaan muun muassa lapsioikeudellisessa asiassa. Asianajajaa moitittiin siitä, että hän ei ollut tiedottanut asiakastaan hovioikeuden päätöksestä viipymättä eikä ollut käynyt päätöstä lävitse asiakkaansa kanssa. Asianajaja myönsi, että oli toimittanut hovioikeuden päätöksen asiakkaalleen neljä päivää sen antamisen jälkeen. Asianajaja ei ollut esittänyt perusteita sille, miksi ratkaisun tiedottaminen asiakkaalle…

26.10.2023 Varoitus

Asianajaja ei havainnut tuomiovirhettä

Asianajaja oli toiminut vastaajan asiamiehenä rikosasiassa, jossa käräjäoikeus oli lukenut vastaajan syyksi lukuisia syytekohtia. Asianajaja ei ollut asiakastaan puolustaessaan tai käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeudelle valittaessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että osa asianajajan asiakkaaseen kohdistetuista syytteistä oli käräjäoikeudessa luettu hänen syykseen kahteen kertaan. Valvontalautakunta totesi, että asianajajan ammattitaitoon kuuluu valvoa rikosasiassa sitä, ettei…

26.10.2023 Varoitus

Asianajaja viivytteli pesänselvityksessä

Asianajaja oli määrätty kuolinpesän pesänselvittäjäksi ja -jakajaksi. Asianajaja oli myöntänyt, että hän ei ollut vastannut kantelussa yksilöityihin sähköpostiviesteihin ja että pesänselvityksessä ei ollut tapahtunut edistymistä reilun kahden vuoden aikavälillä. Valvontalautakunta totesi asianajajan laiminlyöneen vastata kantelussa mainittuihin sähköpostiviesteihin ja pitää asiakkaan ajan tasalla tehtävän edistymisestä. Lisäksi asianajajaa oli moitittu muun muassa…

16.8.2023 Varoitus

Tarjouksen tekemisestä ei voinut laskuttaa

Kantelija oli erään osakeyhtiön edustajana ollut yhteydessä asianajajaan pyytääkseen tältä oikeudellista neuvontaa sukupolvenvaihdosta koskevassa asiassa. Asiasta oli keskusteltu puhelimitse sekä tapaamisessa asianajotoimistolla. Tapaamisen jälkeen asianajaja oli laatinut kantelijalle asian hoitamista koskevan kustannusarvion ja toimenpidesuunnitelman, mikä ei kuitenkaan ollut johtanut enempiin toimiin asiassa. Kantelijan ja asianajajan välillä oli myöhemmin ilmennyt erimielisyyttä…