Ei toimivaltaa arvioida palkkion kohtuullisuutta tuomioistuimen vahvistettua laskut

9.8.2021
Ratkaistu: 12.5.2021, 2. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Palkkiota ei suositettu alennettavaksi

Asianajotoimistossa työskennellyt luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli vuosina 2016–2018 avustanut asiakastaan avioero-osituksen moitetta koskeneessa asiassa. Asianajotoimisto laskutti tehtävästä 11 laskulla yhteensä 32 219 euroa. Asiakkaalle oli myönnetty oikeusapu kesken toimeksiannon.

Asiakas katsoi, että laskutus oli ylittänyt kohtuuttomasti sen määrän, mitä voitiin pitää kohtuullisena hänen taloudelliseen tilanteeseensa nähden.

Valvontalautakunta totesi, että tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa pääasian käsittelevä tuomioistuin määrää yksityiselle avustajalle valtion varoista maksettavan palkkion ja korvauksen avustajan selvityksen pohjalta. Tällaisessa asiassa asianajajan palkkion kohtuullisuuden arviointi ei siten kuulu valvontalautakunnalle, vaan kohtuullisen palkkion arvioi tuomioistuin. Valvontalautakunnalla ei ollut toimivaltaa arvioida palkkion kohtuullisuutta tuomioistuimissa jo vahvistettujen laskujen osalta.

Muiden tehtävässä esitettyjen laskujen osalta valvontalautakunta totesi, että asiakkaan ja asianajotoimiston välinen toimeksianto oli perustunut kirjalliseen toimeksiantoon. Laskuissa oli yksilöity toimenpiteet, kuhunkin toimenpiteeseen käytetty aika sekä niistä veloitettu palkkio. Toimenpiteisiin käytetty aika oli kohtuullinen, kun huomioitiin toimeksiannon laatu ja laajuus. Valvontalautakunnalla ei ollut perusteita arvioida, että jokin toimenpiteistä olisi ollut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeeton tai että toimenpidettä ei olisi tehty. Valvontalautakunta ei havainnut, että laskutus olisi asian laatu, laajuus tai oikeudellinen vaativuus huomioiden kokonaisuutena arvioiden kohtuuton.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme