16.6.2023 Ei seuraamusta

Oikeusapua ei voitu hakea ilman puuttuvia tietoja

Asianajaja oli toiminut kantelijan avustajana elatusapuasiassa. Kantelija oli moittinut asianajajaa muun muassa siitä, että asianajaja ei hakenut oikeusapua kantelijalle ja, että asianajaja ei toimittanut haastehakemusta eteenpäin kantelijan kehotuksista huolimatta. Asianajaja oli vastauksessaan vedonnut siihen, että hän ei pystynyt puuttuvien tietojen ja tositteiden vuoksi laatimaan ja saattamaan haastehakemusta käräjäoikeuteen. Asianajaja oli…

13.12.2023 Erottaminen

Kahdeksasta kantelusta erottaminen

Asianajaja oli avustanut asiakastaan hallinto-oikeudessa käsitellyssä asiassa. Asiakkaan avustajana oli ensin toiminut julkinen oikeusavustaja. Asianajajaa moitittiin muun muassa siitä, että hän ei ollut toimittanut asiakkaalle laskuerittelyä eikä hän ollut ohjeistanut asiakasta siitä, että toimeksianto olisi voitu hoitaa oikeusavulla. Valvontalautakunta oli lukuisia kertoja pyytänyt asianajajaa toimittamaan valvontalautakunnalle asiakkaalleen osoittamansa laskun. Asianajaja…

16.8.2023 Huomautus

Asianajaja ei informoinut oikeusavun mahdollisuudesta

Asianajaja oli avustanut asiakastaan lapsioikeudellisessa asiassa. Asianajajaa moitittiin muun ohella siitä, että hän ei ollut selvittänyt asiakkaansa mahdollisuutta oikeusapuun. Valvontalautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että mahdollisuus saada asianajokuluja katettua julkisista varoista on otettava asiakkaan kanssa esille silloinkin, kun asianajaja itse arvioi, että julkisen oikeusavun saamisen edellytykset eivät asiakkaan varallisuuden tai tulojen…

16.6.2023 Ei seuraamusta

Kuluriskiä oli selvitetty riittävällä tavalla

Valvontalautakunnassa oli arvioitavana, oliko asianajaja kertonut asiakkaallensa oikeudenkäyntiin liittyvästä kuluriskistä ennen toimeksiantosopimuksen solmimista. Asiakas oli vaatinut, että hänen asiaansa ei viedä eteenpäin, mikäli hän ei saa maksutonta oikeudenkäyntiä. Asianajaja oli ilmoittamansa mukaan selvittänyt muun muassa asiakkaansa oikeusturvavakuutuksen olemassaolon ja kattavuuden sekä asiakkaan mahdollisuutta julkiseen oikeusapuun. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei…

9.8.2021 Palkkiota ei suositettu alennettavaksi

Ei toimivaltaa arvioida palkkion kohtuullisuutta tuomioistuimen vahvistettua laskut

Asianajotoimistossa työskennellyt luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli vuosina 2016–2018 avustanut asiakastaan avioero-osituksen moitetta koskeneessa asiassa. Asianajotoimisto laskutti tehtävästä 11 laskulla yhteensä 32 219 euroa. Asiakkaalle oli myönnetty oikeusapu kesken toimeksiannon. Asiakas katsoi, että laskutus oli ylittänyt kohtuuttomasti sen määrän, mitä voitiin pitää kohtuullisena hänen taloudelliseen tilanteeseensa nähden. Valvontalautakunta totesi, että tuomioistuimessa…

12.3.2021 Varoitus

Avustaja laiminlöi velkajärjestelyä koskevan asian hoitamisen

Kantelija oli saanut marraskuussa 2018 myönteisen oikeusapupäätöksen yksityishenkilön velkajärjestelyhakemusta koskevaan asiaan. Sitä oli ryhtynyt hoitamaan lakiasiaintoimisto, jossa luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja työskenteli. Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa siitä, että tämä oli laiminlyönyt kantelijan velkajärjestelyasian hoitamisen. Kantelija moitti avustajaa myös siitä, että tämä ei ollut informoinut kantelijaa asiaa hoitavan henkilön vaihtumisesta lakiasiaintoimistossa…

12.3.2021 Asia jätettiin tutkimatta

Ei toimivaltaa tutkia kantelua

Kantelija moitti johtavana julkisena oikeusavustajana toimivaa asianajajaa siitä, että oikeusapuhakemus oli siirretty käsiteltäväksi toiseen oikeusaputoimistoon, mutta kantelijan sähköpostiviestiin ei ollut vastattu eikä kantelijaan ollut oltu muutoinkaan yhteydessä. Asian ratkaiseminen oli myös kestänyt oikeusaputoimistossa liian kauan. Valvontalautakunta totesi, että kantelu oli kohdistettu johtavaan julkiseen oikeusavustajaan hänen esimiesasemansa perusteella ja se koski…

12.3.2021 Ei seuraamusta

Epäily vankikaupasta oli aiheeton

Asianajaja oli toiminut avustajana vankeudessa olleelle kantelijan pojalle. Asianajaja oli kantelijan mukaan siirtänyt kahdeksalla eri kerralla kantelijan tilille yhteensä 285 euroa, jotka kantelija oli välittänyt pojalleen. Valvontalautakunta totesi, että asianajajan suorittamat rahasiirrot omalle asiakkaalleen, erityisesti, jos tämä on vangittuna ja asiaa hoidetaan oikeusapuna valtion varoilla, herättävät helposti epäilyn niin sanotusta…