Asianajaja ei vastannut ulosottoviranomaisen kehotukseen

20.4.2022
Ratkaistu: 5.11.2021, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja oli päämiestensä puolesta saattanut vireille ulosottoasian, jossa täytäntöönpanoperusteena oli ollut käräjäoikeuden yksipuolinen tuomio. Käräjäoikeus oli määrännyt asiassa täytäntöönpanokiellon.

Ulosottovirastolle oli sittemmin ilmennyt, että käräjäoikeus oli myöhemmin vahvistanut sovinnon asiassa. Asianajaja ei kuitenkaan ollut tiedottanut ulosottomiestä muuttuneista olosuhteista eikä vastannut ulosottoviranomaisen asiaa koskevaan kehotukseen tai myöhemmin lähetettyyn muistutukseen. Koska sovinnosta ei ollut tiedotettu ulosottolaitosta, ei ulosottoasian vireilläoloa ollut voitu peruuttaa.

Asianajaja kertoi viestin jääneen vastaamatta sen ruotsinkielisyyden sekä saapuneiden viestien runsaan määrän takia, mitkä eivät valvontalautakunnan näkemyksen mukaan kuitenkaan tehneet viestiin vastaamista ilmeisen tarpeettomaksi.

Ulosottoasian vireille tulon peruuttaminen oli viivästynyt valvonta-asian vireilletuloon asti. Valvontalautakunta katsoi asianajajan menetelleen huolimattomasti tehtävässään.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme