Virheelliseen ratkaisuun ei voinut hakea muutosta vastoin tahtoa

14.2.2024
Ratkaistu: 28.12.2023, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli vastaajan avustajana jättänyt hakematta muutosta rikosasian tuomioon, joka seuraamuksen määräämisen osalta perustui ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Asianajaja oli keskustellut muutoksenhausta asiakkaan kanssa, mutta asiakas ei halunnut asian käsittelyä jatkettavan. Asiakkaalle oli aiheutunut asiassa vahinkoa, koska muutosta ei haettu.

Valvontalautakunta totesi, että muutoksenhakujärjestelmän ensisijainen tarkoitus on tarjota asianosaiselle mahdollisuus virheellisenä pitämänsä tuomioistuimen ratkaisun korjaamiseen. Asiassa oli siten kyse asianajajan asiakkaan oikeudesta ja asiakkaan omasta muutoksenhakuintressistä.

Valvontalautakunnan näkemyksen mukaan asianajaja ei ollut voinut vastoin asiakkaansa tahtoa hakea asiakkaan nimissä muutosta häntä koskevaan tuomioistuimen ratkaisuun. Valvontalautakunta ei havainnut, että asianajaja olisi menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme