17.4.2024 Varoitus

Avustaja antoi tuomioistuimelle paikkansapitämättömän lausuman

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut päämiehiään riita-asioissa. Luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa moitittiin siitä, että tämä oli toiminut epärehellisesti ottamalla vailla kelpoisuutta olevan varatuomarin mukaan rinnalleen asiamieheksi oikeuden istuntokäsittelyyn. Lisäksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli antanut lausuman oikeudelle, jossa hän oli pyrkinyt luomaan kuvan, että varatuomari olisi eläköitymisen vuoksi jättänyt luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan…

17.4.2024 Huomautus

Avustajan apulainen käytti itsenäisesti puhevaltaa istunnossa

Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun muassa siitä, että tämä oli antanut edustamansa lakiasiaintoimiston lakimiehen toimia oikeudenkäynnissä avustajana puheoikeutta käyttäen, vaikka hänellä ei ollut ollut lupaa toimia oikeudenkäyntiavustajana. Valvontalautakunta totesi, ettei lakimiehen mukanaoloa oikeudenkäynnissä ollut pidettävä moitittavana. Moitittavana sen sijaan oli pidettävä sitä, että lakimies oli käyttäessään itsenäistä puhevaltaa toiminut…

14.2.2024 Ei seuraamusta

Virheelliseen ratkaisuun ei voinut hakea muutosta vastoin tahtoa

Asianajaja oli vastaajan avustajana jättänyt hakematta muutosta rikosasian tuomioon, joka seuraamuksen määräämisen osalta perustui ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Asianajaja oli keskustellut muutoksenhausta asiakkaan kanssa, mutta asiakas ei halunnut asian käsittelyä jatkettavan. Asiakkaalle oli aiheutunut asiassa vahinkoa, koska muutosta ei haettu. Valvontalautakunta totesi, että muutoksenhakujärjestelmän ensisijainen tarkoitus on tarjota asianosaiselle mahdollisuus…

26.10.2023 Varoitus

Asianajaja ei havainnut tuomiovirhettä

Asianajaja oli toiminut vastaajan asiamiehenä rikosasiassa, jossa käräjäoikeus oli lukenut vastaajan syyksi lukuisia syytekohtia. Asianajaja ei ollut asiakastaan puolustaessaan tai käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeudelle valittaessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että osa asianajajan asiakkaaseen kohdistetuista syytteistä oli käräjäoikeudessa luettu hänen syykseen kahteen kertaan. Valvontalautakunta totesi, että asianajajan ammattitaitoon kuuluu valvoa rikosasiassa sitä, ettei…

16.8.2023 Huomautus

Avustaja ei vastannut valvontalautakunnalle

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut kantelijaa riita-asian oikeudenkäynnissä. Kantelijan toimeksiantoa oli hoitanut toimiston toinen oikeudenkäyntiavustaja. Tehtävä oli kuitenkin sairastumisen vuoksi siirretty kantelun kohteena olevan luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan hoidettavaksi oikeudenkäynnin osalta. Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa siitä, että hän oli perehtynyt toimistonsa toisen oikeudenkäyntiavustajan laatimaan tekstiin vasta oikeudenkäyntiä edeltävänä päivänä, ja…

16.8.2023 Varoitus

Viranomaisen päätöksen vastaisesti ohjeistaminen oli moitittavaa

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut avustajana muun muassa lastensuojeluasiassa. Kantelijat olivat moittineet luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun ohella siitä, että hän oli kehottanut asiakkaitaan toimimaan viranomaispäätösten vastaisesti. Valvontalautakunta katsoi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli myöntänyt kehottaneensa päämiestään toimimaan viranomaisen tekemän päätöksen vastaisesti, sillä hän oli katsonut kyseisen yhteydenpitorajoituspäätöksen olleen lainvastainen. Valvontalautakunta…

21.4.2023 Ei seuraamusta

Valvontalautakuntalla toimivalta tutkia laskun perimistä koskeva asia

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut vastaajan avustajana palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa. Käräjäoikeus oli määrännyt kantajan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut arvonlisäverottomana. Kantelija oli moittinut luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa siitä, että tämä oli menetellyt käräjäoikeuden antaman päätöksen vastaisesti vaatiessaan kantelijaa maksamaan käräjäoikeuden päätöksen vastaisesti huomattavasti suurempaa kokonaissummaa. Valvontalautakunta arvioi, oliko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja toiminut asiassa…